Вісник Університету банківської справи

Вісник Університету банківської справи видається тричі на рік ДВНЗ "Університет банківської справи" .

ISSN: 2221-755Х (Друкована версія)

У Віснику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Вісник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.

Тематичні рубрики збірника:

- Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем

- Проблеми та перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ в сучасних умовах

- Проблеми обліку, аналізу і аудиту

- Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

- Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

Вісник внесено до Переліку фахових видань України за напрямом «Економічні науки» (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. №374)

Представленість та індексування:

Вісник Університету банківської справи представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:

- Index Copernicus (Польща)

- Ulrich’s Periodicals Directory (США)

- ResearchBib (Японія)

- CiteFactor Academic Scientific Journals (США)

- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

- Міжнародна пошукова система Google Scholar

- Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова"


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 1(34) (2019)

Зміст

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем

РОЗВИТОК МОНЕТАРИСТСЬКИХ ТЕОРІЙ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА МОНЕТАРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Ольга Вовчак, Тетяна Мельник 3-9
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ: НАУКОВИЙ АНАЛІЗ PDF
Віталій Романчукевич 10-20
СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
Наталія Ткачук 21-28
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ У СТРАХОВІЙ ІНДУСТРІЇ PDF
Олександра Шевчук 29-34
СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ФОНДОВОГО РИНКУ PDF
Вікторія Семикрас 35-43
ВПЛИВ КРИПТОВАЛЮТНОГО РИНКУ НА ФІНАНСОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОСТІ PDF
Володимир Кавецький 44-50

Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

СУЧАСНА ОБЛІКОВА СИСТЕМА В КОНТЕКСТІ ЇЇ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ PDF
Оксана Кундря-Висоцька, Андрій Любенко, Ірина Демко 78-85
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ PDF
Руслана Шурпенкова, Оксана Сарахман, Тетяна Калайтан 86-92

Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ PDF
Роман Циганчук, Надія Мельник 93-97

Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Жеребило 98-106
ФІНАНСОВІ ІНДИКАТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ PDF
Мирослава Тимощук, Сергій Шишковський, Наталія Яворська 107-114
КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ КРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ВІДНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ ДО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ КРАЇНИ PDF
Яна Кривич, Катерина Сердюк 115-121
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ НАСЛІДКІВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ PDF
Богдан Михайлишин 122-127

Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах

ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ЯКІСТЬ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
Мирослава Хуторна 51-62
МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Дмитренко 63-69
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА PDF
Костянтин Затворницький 70-77