DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164219

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСФЕРТІВ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ І МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ У 2015—2018 РОКАХ

Світлана Тимофіївна Пухир, Христина Валеріївна Данилевич

Анотація


Проаналізовано функціонування міжбюджетних трансфертів у контексті реалізації реформ децентралізації влади і бюджетної децентралізації. Висвітлено результативність передання частини делегованих повноважень місцевим органам влади і збільшення податкових надходжень до місцевих бюджетів. Розкрито особливості структури доходів місцевих бюджетів і встановлено значну їхню залежність від трансфертів державного бюджету. Зазначено, що система горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів не забезпечує скорочення значних відмінностей у дохідній спроможності місцевих бюджетів, механізм вирівнювання є недосконалим і вимагає запровадження механізму не за середньоукраїнським значенням, а за медіанним, що забезпечить реальну збалансованість місцевих бюджетів. Установлено недосконалість і неповноту нормативно-правового забезпечення управління міжбюджетними трансфертами, зокрема відсутність чіткого і взаємовиключного переліку власних і делегованих органами виконавчої влади органам місцевого самоврядування повноважень за галузями бюджетної сфери та розмежування видатків на виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування і делегованих їм державою. Обґрунтовано потребу подальшої реформи трансфертів між державним бюджетом і місцевими бюджетами України.

Ключові слова


міжбюджетні трансферти; дотація; субвенція; місцеві бюджети; податкоспроможність; горизонтальне вирівнювання; власні і делеговані повноваження

Повний текст:

PDF

Посилання


Richnyi zvit pro vykonannia Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy za 2017 rik [Annual report on implementation of the State budget of Ukraine for 2017]. (2018). Retrieved from http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/ list?currDir=400657 [in Ukrainian].

Ministerstvo fi nansiv Ukrainy (n. d.). Biudzhet [Budget]. Retrieved from https://www.minfi n.gov.ua/news/ bjudzhet [in Ukrainian].

Dovidka shchodo stanu vykonannia mistsevykh biudzhetiv za sichen — hruden 2017 roku [Reference on the state of implementation of local budgets for January — December 2017]. (n. d.). Retrieved from https://www.minfi n. gov.ua/news/view/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv-?category=bjudzhet&subcategory=zatverde zhnnnia-mistsevykh-biudzhetiv [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrainy. (2018). Zakon Ukrainy «Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2018 rik: ukhvaleno 7 hrudnia 2017 roku, № 2246-VIII [Th e Law of Ukraine «On the State Budget of Ukraine for 2018: Adopted December 7, 2017, № 2246-VIII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, 3—4. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 [in Ukrainian].

Zvit Rakhunkovoi palaty «Pro rezultaty analizu formuvannia ta vykorystannia mizhbiudzhetnykh transfertiv z Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy mistsevym biudzhetam u 2016—2017 rokakh» [Report of the Accounting Chamber «On the results of analysis of the formation and use of intergovernmental transfers from the State Budget of Ukraine to local budgets in 2016—2017 years»]. (n. d.). Retrieved from http://www.ac-rada.gov.ua/ doccatalog/document/16756589/Zvit_11-1_2018.pdf?subportal=main [in Ukrainian].

Terytorialnyi rozvytok i rehionalna polityka v Ukraini: vyklyky ta priorytety staloho endohennoho zrostannia rehioniv Ukrainy v umovakh suchasnykh reform [Territorial development and regional policy in Ukraine: challenges and priorities of sustainable endogenous growth of Ukrainian regions in the context of modern reforms]. (2018). Lviv: DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy» [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2017 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=400657.

Бюджет [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. — Режим доступу : https://www.minfi n. gov.ua/news/bjudzhet.

Довідка щодо стану виконання місцевих бюджетів за січень — грудень 2017 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://www.minfi n.gov.ua/news/view/vykonannia-dokhodiv-mistsevykhbiudzhetiv-?category=bjudzhet&subcategory=zatverdezhnnnia-mistsevykh-biudzhetiv.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік : ухвалено 7 грудня 2017 року, № 2246- VIII [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. — 2018. — № 3—4. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19.

Звіт Рахункової палати «Про результати аналізу формування та використання міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам у 2016—2017 роках» [Електронний ресурс]. — Київ, 2018. — Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16756589/ Zvit_11-1_2018.pdf?subportal=main.

Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: виклики та пріоритети сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах сучасних реформ : наукова доповідь. — Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2018. — 159 с.

Copyright (c) 2019 Світлана Тимофіївна Пухир, Христина Валеріївна Данилевич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х