DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164224

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ Х. МІНСКІ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ІНДИКАТОРІВ РАННЬОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ОЗНАК ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ КРЕДИТНОГО СЕГМЕНТА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

Мирослава Емілівна Хуторна

Анотація


Ефективність забезпечення фінансової стабільності кредитного сегмента фінансового сектору безпосередньо залежить від своєчасності виявлення ознак фінансової крихкості. Пропонуємо методологічний підхід до індикативної оцінки економічних передумов фінансової стабільності кредитних установ, спираючись на теорію фінансової нестабільності Х. Мінскі. Пропозиції розроблені за трьома напрямами. По-перше, обґрунтовано взаємозв’язок між різновидами станів економічного середовища з позиції превалюючих режимів фінансування капітальних інвестицій, що використовуються економічними агентами нефінансової сфери, і потенційним рівнем фінансової стабільності кредитного сегмента. По-друге, екстрапольовано основну термінологію теорії Мінскі на діяльність кредитних установ; визначено особливості їх функціонування в розрізі режимів фінансування; сформульовано гіпотезу, що потенційний рівень фінансової стабільності кредитного сегмента обумовлюється режимами фінансування, які використовуються кредитними установами та економічними агентами нефінансової сфери для фінансування інвестицій. По-третє, розроблено індикатори оцінки економічних передумов фінансової стабільності кредитного сегмента фінансового сектору.

Ключові слова


кредитний сегмент фінансового сектору; фінансова стабільність; потенційний рівень фінансової стабільності; індикативний метод оцінки; принципи формування економічних індикаторів; забезпечене економічне середовище; спекулятивне економічне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Geršl, A., & Heřmánek, J. (2006). Financial stability indicators: advantages and disadvantages of their use in the assessment of fi nancial system stability. In Financial stability report. Czech National Bank, 69—79.

Petrova, T., & Gribincea, C. (2017). Monetary indicators of the fi nancial stability of the republic of Moldova. Contemporary Economy Journal, 2 (4), 117—124.

Kim, H. J., Shin, H. S., & Yun, J. (2013). Monetary Aggregates and the Central Bank’s Financial Stability Mandate. International Journal of Central Banking, 9 (1), 69—108.

Committee on the Global Financial System. (2014). Trade fi nance: developments and issues. CGFS Papers, 50. Bank for International Settlements.

Macroeconomic Assessment Group (2010). Final Report. Assessing the Macroeconomic Impact of Transition to Stronger Capital and Liquidity Requirement. Basel: Bank for International Settlements.

Liu, W., & Hsu, C. (2006). Role of fi nancial development in economic growth: experiences of Taiwan, Korea, and Japan. Journal of Asian Economics, 17, 667—690.

United Nations Economic Commission for Europe. (2011). Th e Impact of Globalization on National Accounts. New York and Geneva: United Nations.

Aldasoro, I., Borio, C., & Drehmann, M. (2018, March). Early warning indicators of banking crises: expanding the family. BIS Quarterly Review, 29—45.

Minsky, H. P. (1992). Th e Financial Instability Hypothesis. Working Paper, 74. Th e Jerome Levy Economics Institute of Bard College.

Bogdanov, A. A. (1989). Tektologiya: vseobshchaya organizatsionnaya nauka [Tectology: general organizational science]. L. I. Abalkin (Eds.). Moscow: Economics [in Russian].

Kravchuk, N. Ya. (2014). Finansovi dysbalansy svitovoi ekonomiky v umovakh asymetrii hlobalnoho rozvytku [Financial imbalances of the world economy in conditions of asymmetries of global development]. Doctor’s thesis. Ternopil’: TNEU [in Ukrainian].

Sluzhba statystyky Yevropeiskoho Soiuzu «Eurostat» [European Union Statistics Service «Eurostat»]. (n. d.). ec.europa.eu. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Geršl A. Financial stability indicators: advantages and disadvantages of their use in the assessment of fi nancial system stability / A. Geršl, J. Heřmánek // Financial stability report. Czech National Bank. — 2006. — P. 69—79.

Petrova T. Monetary indicators of the fi nancial stability of the republic of Moldova / T. Petrova, C. Gribincea // Contemporary Economy Journal. — 2017. — № 2 (4). — P. 117—124.

Kim H. J. Monetary Aggregates and the Central Bank’s Financial Stability Mandate / H. J. Kim, H. S. Shin, J. Yun // International Journal of Central Banking. — 2013. — Vol. 9 (1). — P. 69—108.

Trade Finance: Developments and Issues // Committee on the Global Financial System: CGFS Papers № 50. — Basel : Bank for International Settlements, 2014. — 67 p.

Final Report. Assessing the Macroeconomic Impact of Transition to Stronger Capital and Liquidity Requirement / Macroeconomic Assessment Group. — Вasel : Bank for International Settlements, 2010. — 19 p.

Liu W. Role of Financial Development in Economic Growth: Experiences of Taiwan, Korea, and Japan / W. Liu, C. Hsu // Journal of Asian Economics. — 2006. — № 17. — P. 667—690.

Th e Impact of Globalization on National Accounts / United Nations Economic Commission for Europe. — New York and Geneva : United Nations, 2011. — 321 p.

Aldasoro I. Early Warning Indicators of Banking Crises: Expanding the Family / I. Aldasoro, C. Borio, M. Drehmann // BIS Quarterly Review. — 2018. — March. — P. 29—45.

Minsky H. P. Th e Financial Instability Hypothesis / H. P. Minsky // Th e Jerome Levy Economics Institute of Bard College : Working Paper. — 1992. — № 74. — 10 р.

Богданов А. А. Тектология: всеобщая организационная наука : в 2-х кн. / А. А. Богданов ; под ред. Л. И. Абалкина ; Отделение экономики АН СССР. Институт экономики АН СССР. — Москва : Экономика, 1989. — Кн. 1. — 304 с.

Кравчук Н. Я. Фінансові дисбаланси світової економіки в умовах асиметрій глобального розвитку : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні відносини / Н. Я. Крав - чук. — Тернопіль : ТНЕУ, 2014. — 539 с.

Служба статистики Європейського Союзу «Eurostat» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// ec.europa.eu/eurostat.

Copyright (c) 2019 Мирослава Емілівна Хуторна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х