DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164327

АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Галина Михайлівна Азаренкова, Катерина Сергіївна Свередюк, Денис Олегович Омеляненко

Анотація


Розкрито сутність антикризового управління як складової загального менеджменту підприєм-
ства і цілісної системи, яка складається з принципів, методів розроблення і реалізації комплексу спеціальних
управлінських рішень. Виокремлено мету антикризового управління, завдання, які допоможуть її досягти,
і принципи, які лежать в основі здійснення антикризових заходів. Виділено такі принципи: принцип постій-
ної превентивності дії та готовності до реагування, терміновості та адекватності реагування, комплексності
рішень, альтернативності дій та адаптивності управління, пріоритетності використання внутрішніх ресурсів,
оптимізації зовнішньої санації та принцип ефективності. Досліджено проблематику підприємств, що перебу-
вають у кризовому стані, періодично або постійно неспроможні продовжувати нормальну виробничо-госпо-
дарську діяльність і сплачувати свої рахунки. Пояснено причину виникнення в українській економіці потре-
би в нових інструментах управління підприємствами в умовах кризи, які дозволяють виявити і знешкодити
докорінні причини кризових процесів. На прикладі Публічного акціонерного товариства «Харківський плит-
ковий завод» досліджено фінансовий аналіз підприємства і вказано основні засади антикризового менедж-
менту. Представлено авторський погляд на механізм антикризового управління, визначено його суть і скла-
дові, описано послідовність етапів здійснення антикризового управління на цьому підприємстві. Зроблено
висновок, що найважливішим завданням антикризової політики підприємства стає стратегічне управління
нововведеннями, виконання якого багато в чому залежить від якості ухвалення інноваційних рішень, можли-
вості знаходити рішення, які організаційно й економічно зможуть забезпечити досягнення поставленої мети.

Ключові слова


антикризове фінансове управління; фінансовий аналіз підприємства; інноваційна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Zveruk, L. A. (2017). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh innovatsiinoho rozvytku [Anticrisis management of the enterprise in the conditions of innovative development]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka» — International scientifi c journal «Internet science», 1, (2) [in Ukrainian].

Buhai, V. Z., & Omelchenko, V. M. (2006). Analiz ta otsinka fi nansovoi stiikosti pidpryiemstva [Analysis and evaluation of f nancial sustainability of the enterprise]. Derzhava ta rehiony — State and Regions, 1, 34—39 [in Ukrainian].

Cherniavskyi, A. D. (2006). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anticrisis Management]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].

Ahentstvo z rozvytku infrastruktury fondovoho rynku Ukrainy [Agency for the development of the stock market infrastructure of Ukraine]. (n. d.). smida.gov.ua. Retrieved from: https://smida.gov.ua/about [in Ukrainian].

Mokriak, K. V. (2016). Innovatsiina diialnist v kon tseptsii systemy antykryzovoho fi nansovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Innovative activity in the concept of the system of crisis fi nancial management of the enterprise]. Molodyi vchenyi. Ekonomichni nauky — Young scientist. Economic sciences, 4, 142 [in Ukrainian].

Kovalenko, V. V., Suhaniaka, M. V., & Fuchedzhy, V. I. (2013). Antykryzove fi nansove upravlinnia v systemi subiektiv ekonomichnoi diialnosti: metody ta instrumenty otsiniuvannia [Anti-crisis fi nancial management in the system of subjects of economic activity: methods and tools of evaluation]. Odesa [in Ukrainian].

Site PAT «Kharkivskyi plytkovyi zavod» [Th e site of PJSC «Kharkiv tile factory»]. (n. d.). plitka.kharkov.ua. Retrieved from: http://www.plitka.kharkov.ua [in Ukrainian].

Banera, N. P. (2016). Antykryzove upravlinnia yak odyn iz shliakhiv vykhodu iz kryzy [Anticrisis Management as One Way to Crash]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy — Economy and management of enterprises. Retrieved from global-national.in.ua/archive/10-2016/56.pdf [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зверук Л. A. Антикризове управління підприємством в умовах інноваційного розвитку [Електроннийресурс] / Л. A. Зверук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2017. — № 1 (23). — Т. 2.

 

Бугай В. З. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства / В. З. Бугай, В. М. Омельченко // Держава та регіони. — 2008. — № 1. — С. 34—39.

 

Чернявський А. Д. Антикризове управління підприємством : навч. посібн. / А. Д. Чернявський. — Київ : МАУП, 2006. — 256 с.

 

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://smida.gov.ua/about.

 

Мокряк К. В. Інноваційна діяльність в концепції системи антикризового фінансового управління підприємством / К. В. Мокряк // Молодий вчений. Економічні науки. — 2016. — № 4 (31).

 

 

Антикризове фінансове управління в системі суб’єктів економічної діяльності: методи та інструменти оцінювання : монографія / В. В. Коваленко, М. В. Суганяка, В. І. Фучеджи. — Одеса, 2013. — 381 с.

 

Сайт ПАТ «Харківський плитковий завод» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.plitka.kharkov.ua.

 

Банера Н. П. Антикризове управління як один із шляхів виходу із кризи [Електронний ресурс] / Н. П. Банера // Економіка та управління підприємствами. — 2016. — Режим доступу : global-national.in.ua/archive/10-2016/56.pdf.

Copyright (c) 2019 Галина Михайлівна Азаренкова, Катерина Сергіївна Свередюк, Денис Олегович Омеляненко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х