ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ СИСТЕМИ I МІСЦЕ У СТРУКТУРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Аліна Вікторівна Майборода ДВНЗ «Університет банківської справи»

DOI:

https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164330

Ключові слова:

економічна безпека, фінансова безпека, система фінансової безпеки, структура економічної безпеки

Анотація

Здійснено аналіз і систематизацію теоретичних аспектів економічної безпеки та з’ясовано міс-
це фінансової безпеки в ній. Відображено основні аспекти теоретичного аналізу економічної та фінансової
безпеки, а також їхніх сутнісних характеристик. Розглянуто основні підходи до формування структури еко-
номічної безпеки. Запропоновано схематичну структуру основоположних і невід’ємних елементів економіч-
ної безпеки, виокремлено три найважливіші складові, що здійснюють вагомий вплив на стан економічної
безпеки суб’єкта господарювання. Досліджено сутність поняття «фінансова безпека підприємства», запро-
поновано класифікацію підходів для систематизації дефініцій, що були відображені у працях вітчизняних
і закордонних науковців. У результаті цього виокремлено сутнісні характеристики цього поняття. Розглянуто
особливості категорійного апарату поняття «фінансова безпека» на мікро-, макро- і мезорівні. Обґрунтовано
необхідність і доцільність упровадження системи фінансової безпеки на підприємстві як потрібного інстру-
менту стабільності його роботи. Запропоновано власне твердження цього поняття, що включає характерні
особливості дефініції саме як системи і включає найважливіші, на наше бачення, управлінські та функціо-
нальні елементи забезпечення високого рівня фінансової безпеки на підприємстві. А також доведено доціль-
ність введення в організаційну структуру управління підприємством окремого підрозділу саме для виконан-
ня покладених на нього функцій щодо фінансової безпеки.

Біографія автора

Аліна Вікторівна Майборода, ДВНЗ «Університет банківської справи»

аспірант

Посилання

Baranovskyi, O. I. (2004). Finansova bezpeka v Ukraini (metodolohiia otsinky ta mekhanizmy zabezpechennia) [Financial security in Ukraine (Evaluation methodology and means of provision)]. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].

Burlutsky, S. V., & Burlutska, S. V. (2015). Ekonomichna ta fi nansova bezpeka rehioniv v umovakh detsentralizatsii [Economic and fi nancial security of the regions in the conditions of decentralization]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu im. Dalia — Bulletin of East-Ukrainian National University named aft er Dalya, 6, 16—21 [in Ukrainian].

Vasyltsiv, T. H. (2008). Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytstva Ukrainy: stratehiia ta mekhanizm zmitsnennia [Economic security of Ukraine’s entrepreneurship: strategy and mechanism of strengthening]. Lviv: View of the «League Press» Ltd [in Ukrainian].

Bousel, V. Т. (Ed.) (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: Perun [in Ukrainian].

Gazanfarov, E. M. (2010). Sutnist fi nansovoi bezpeky bankiv ta yii rol u systemi zabezpechennia fi nansovoi bezpeky derzhavy [Essence of fi nancial safety of banks and its role in the system of providing fi nancial security of the state]. Ekonomika ta derzhava — Economy and the state, 6, 62—64 [in Ukrainian].

Hanushchak, T. V. (2016). Finansova bezpeka biznesu [Financial security of business]. Kyiv: Department of Polygraphy of the University «Krok» [in Ukrainian].

Didenko, Ye. O. (2009). Funktsionalni skladovi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva ta yikh sutnist [Functional components of economic security of the enterprise and their essence]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky — Economics: problems of theory and practice, 251, 773—777 [in Ukrainian].

Dmitriiev, I. O., & Blyzniuk, A. O. (2007). Vyznachennia pereliku skladovykh ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Defi nition of the list of components of the economic security of the enterprise]. Ekonomika, menedzhment, pidpryiemnytstvo — Economy, management, entrepreneurship. Retrieved from http://eme.ucoz.ua [in Ukrainian].

Illiashenko, S. M. (2004). Ekonomichnyi ryzyk [Economic risk]. Kyiv: Center for Educational Literature [in Ukrainian].

Kamlyk, M. I. (2005). Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytskoi diialnosti [Economic security of entrepreneurial activity. Economic-legal aspect]. Kyiv: Atika [in Ukrainian].

Kirichenko, O. A., & Kudria, I. V. (2009). Vdoskonalennia upravlinnia fi nansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv v umovakh fi nansovoi kryzy [Improving the management of fi nancial security of enterprises in the conditions of the fi nancial crisis]. Investytsii: praktyka ta dosvid — Investments: practice and experience, 10, 22—26 [in Ukrainian].

Kozak, L. S., & Bahrovetska, I. V. (2008). Kontseptualni ta metodychni zasady formuvannia mekhanizmu zabezpechennia fi nansovoi bezpeky pidpryiemstva [Conceptual and methodical principles of forming a mechanism for providing fi nancial security of the enterprise]. Ekonomika i upravlinnia — Economy and management, 13, 97—101 [in Ukrainian].

Shkarleta, S. M. (Ed.). (2015). Kontseptualni zasady formuvannia fi nansovo-ekonomichnoi bezpeky [Conceptual principles of the formation of fi nancial and economic security]. Nizhyn: FOP Lukyanenko V. [in Ukrainian].

Krakos, Yu. B., & Razghon, R. O. (2008). Upravlinnia fi nansovoiu bezpekoiu pidpryiemstv [Management of financial security of enterprises]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky — Economy and management of enterprises of the machine-building industry: problems of theory and practice, 1, 86—97 [in Ukrainian].

Kryuchko, L. S. (2013). Teoretychni zasady fi nansovoi bezpeky pidpryiemstva [Theoretical principles of financial safety of the enterprise]. Investytsii: praktyka ta dosvid — Investments: practice and experience, 15, 49—52 [in Ukrainian].

Mogilnyi, O. I., Beschastnyi, V. M., & Vynokurov, Yu. O. (2000). Osnovy bezpeky biznesu [Basics of business security]. Donetsk: Region [in Ukrainian].

Oleynikova, Ye. A. (Ed.). (2007). Osnovy ekonomicheskoj bezopasnosti (Gosudarstvo, region, predpriyatie, lichnost’) [Fundamentals of economic security (State, region, enterprise, personality)]. Moscow: Prior [in Russian].

Pashnyuk, L. О. (2012). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist, skladovi ta faktory zabezpechennia [Economic security of an enterprise: essence, components and support factors]. Investytsii: praktyka ta dosvid Investments: practice and experience, 22, 48—50 [in Ukrainian].

Pokropivny, S. F. (2005). Ekonomika pidpryiemstv [Economics of enterprises]. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].

Sagatovskij, V. N. (1975). Osnovy sistematizacii obshchih kategorij [Basics of systematization of general categories]. Tomsk: publishing house of Tomsk university [in Russian].

Fuchedzhy, V. I. (2013). Kharakterystyka strukturnykh elementiv fi nansovoi bezpeky subiektiv pidpryiemnytstva [Characteristics of structural elements of fi nancial security of entities]. Efektyvna ekonomika — Eff ective economy, 12 [in Ukrainian].

Oriekhova, К. V. (2017). Finansova bezpeka pidpryiemstva: teoriia, metodolohiia, praktyka [Financial security of the enterprise: theory, methodology, practice]. Kyiv: SHEI «Banking University» [in Ukrainian].

Shelest, V. V. (2009). Upravlinnia fi nansovoiu bezpekoiu dovirchoho tovarystva [Management of fi nancial security of trust society]. Aktualni problemy ekonomiky — Current problems of the economy, 3, 181—184 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-18

Номер

Розділ

Теоретичні засади та макроекономічні аспекти фінансово-економічних систем