DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164451

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ЯК ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНІ КАТЕГОРІЇ: ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ

Віталій Вікторович Романчукевич

Анотація


Розглянуто наукові підходи до трактування поняття «фінансова політика». Виявлено, що вдоско-
налення і модернізація фінансової політики держави, від якої залежить формування та розподіл фінансових
ресурсів усіх суб’єктів економічних відносин, повинні проводитися з урахуванням особливостей взаємодії
цих суб’єктів. Доведено, що в умовах сьогодення існування держави категорії «державна фінансова політика»
та «економічний розвиток» є взаємозумовленими і взаємопов’язаними. Зауважено, що закордонні наука і
практика роблять акцент на фінансовій політиці суб’єктів господарювання, у той час як в Україні — на дер-
жавній фінансовій політиці.
Виявлено, що більшість наукових підходів до трактування поняття «фінансова політика» здійснюють посил
на досягненні певного рівня економічного розвитку. Досліджено підходи до розуміння науковцями дефініції
«економічний розвиток» і виявлено, що попри відсутність єдиного підходу до розуміння поняття «економіч-
ний розвиток» і наявність немалої кількості різних авторських підходів, усі вони (як українські, так і іноземні
джерела) в основі містять два основні чинники: якісне поліпшення процесу створення економічного блага і
спрямованість всього процесу на підвищення рівня життя населення, його добробуту.
Висвітлено погляди провідних науковців Заходу ХХ століття на державне втручання в економіку. Розглянуто
основні завдання фінансової політики і види фінансової політики залежно від завдань, що вирішуються в
суспільстві. Розкрито основні види і типи фінансової політики.
Узагальнено, що фінансова політика є складним суспільно-економічним явищем, що являє собою сукупність
різноманітних заходів, які спрямовані на оптимальні формування, розподіл і використання фінансових ре-
сурсів з метою досягнення певного рівня економічного розвитку. Характер, тип і вид фінансової політики
залежать від умов, у яких вона реалізовується (у тому числі обсягів фінансових ресурсів у державі), та рівня
економічного розвитку, що планується досягти.

Ключові слова


економічний розвиток; фінансова політика; державна фінансова політика; типи фінансової політики; види фінансової політики

Повний текст:

PDF

Посилання


Sitash, T. D. (2015). Finansova polityka derzhavy: prahmatyka ta problematyka [Financial Policies of the State: Pragmatics and Problems]. Akademichnyi ohliad — Academic Review, 1. Retrieved from http://acadrev.duan.edu.ua/images/stories/fi les/2015/6.pdf [in Ukrainian].

Adamenko, I. P. (2014). Finansova polityka yak instrument sotsialno-ekonomichnoho rozvytku krainy [Financial policy as an instrument of socio-economic development of the country]. Biznesinform — Businessinform, 3, 341—345 [in Ukrainian].

Karpinskyi, B. A., & Shyra, T. B. (2007). Finansy : terminolohichnyi slovnyk [Finance: Terminology Dictionary]. Kyiv: VD «Profesional» [in Ukrainian].

Raizberh, B. A., Lozovsky, L. Sh., & Starodubtseva, E. B. (1999). Sovremennyj ehkonomicheskij slovar’ [Modern Economic Dictionary]. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Fedosov, V., Oparin, V., & Lovochkin, S. (2002). Finansova restrukturyzatsiia v Ukraini: problemy i napriamy [Financial restructuring in Ukraine: problems and directions]. Fedosov, V. (Eds.). Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Zapatrina, I. V. (2012). Formuvannia fi nansovoi polityky derzhavy: yevrointehratsiinyi vymir [Formation of the financial policy of the state: the eurointegration dimension]. Visnyk KNTEU — The Bulletin of KNTEU, 2, 59—73 [in Ukrainian].

Vasylyk, O. D. (2001). Teoriia fi nansiv [Th eory of Finance]. Kyiv: NIOS [in Ukrainian].

Yurii, S. I., Fedosov, V. M., & Alekseienko, L. M. (et al.). (2009). Finansy [Finance]. Kyiv: DNNU AFU [in Ukrainian].

Malyshko, V. V., & Puchko, A. O. (2017). Finansova polityka derzhavy na suchasnomu etapi [The financial policy of the state at the present stage ]. Traektoryia nauky — Trajectory of science, 1 (3). Retrieved from http://global-national.in.ua/archive/3-2015/148.pdf [in Ukrainian].

Danylenko, A. I. (Eds.). (2008). Finansovo-monetarni vazheli ekonomichnoho rozvytku [Financial and monetary instruments of economic development]. Vol. 1. Kyiv: Fenix [in Ukrainian].

Pshyk, B. I. (2011). Finansovo-kredytni vidnosyny v Ukraini: stanovlennia, rozvytok, napriamy vdoskonalennia [Financial and credit relations in Ukraine: formation, development, directions of perfection]. Kyiv: UBS NBU [in Ukrainian].

Radionov, Yu. D. (2014). Finansova polityka ta problemy efektyvnosti yii realizatsii v Ukraini [Financial Policy and Problems of its Implementation in Ukraine]. Naukovi pratsi NDFI — Scientifi c Papers NDFI, 4. Retrieved from http://portal.rp.int/doccatalog/document/16742074/Zvit_2012.pdf [in Ukrainian].

Karmazin, V. A., & Ohiienko, Yu. M. (2010). Stabilnyi ekonomichnyi rozvytok — zaporuka tekhnolohichnoho proryvu Ukrainy [Stable economic development is the key to Ukraine’s technological breakthrough]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI». Problemy staloho rozvytku natsionalnoi ekonomiky — Economic Bulletin of NTUU «KPI». Problems of Sustainable Development of the National Economy. Retrieved from http://economy.kpi.ua/fi les/fi les/7_kpi_2010_7.pdf [in Ukrainian].

Oharenko, T. Yu. (2013). Katehorii «ekonomichnyi rozvytok» i rozvytok ekonomiky: sut ta spivvidnoshennia [Categories «Economic Development» and «Economic Development»: Essence and Relationship]. Stalyi rozvytok ekonomiky — Sustainable Development of the Economy, 4, 265—270 [in Ukrainian].

Kendiukhov, O., & Yahelska, K. (2013). Chynnyky vyperedzhaiuchoho ekonomichnoho rozvytku [Factors of the Outlying Economic Development]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy — Bulletin of economic science of Ukraine, 2. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/89191/12-Kendyuhov.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

O’Sullivan, A., & Sheff rin, S. M. (2003). Economics: Principles in Action. New Jersey: Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.

Conteras, R. (1999). How the Concept of Development Got Started, University of Iowa Center for International Finance and Development. Retrieved from https://essex.rl.talis.com/items/64FF5526-210C-F67E-AB7F-33A818FE8513.html

Slovnyk mizhnarodnoi ekonomiky Deardofa [Dictionary of the international economy of Deardfo]. www.personal.umich.edu. Retrieved from http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/e.html#EconomicDevelopment [in Ukrainian].

Myint, H., & Krueger, A. O. (2009). Economic development. Encyclop.dia Britannica.

Economic Development. Business dictionary. www.businessdictionary.com. Retrieved from http://www.businessdictionary.com/defi nition/economic-development.html

Stepanova, H. (2014). Finansova polityka yak instrument ekonomichnoho rozvytku krainy [Financial policy as an instrument of economic development of the country]. Finansy — Finance, III, 271—281 [in Ukrainian].

Keins, Dzh. M. Zahalna teoryia zainiatosti, vidsotka i hroshei [General theory of employment, interest and money]. bibliograph.com.ua. Retrieved from http://bibliograph.com.ua/keyns-1 [in Ukrainian].

Frydmen, M. (n. d.). Kolichestvennaya teoriya deneg [The quantitative theory of money]. www.library.fa.ru. Retrieved from http://www.library.fa.ru/fi les/kolichestvennaya_teoriya_deneg.pdf [in Russian].

Laffer, А. (1986). Th e Ellipse: An Explication of the Laffer Curve in a Two-Factor Model. The Financial Analyst’s Guide to Fiscal Policy. (pp. 1—35). New York: Greenwood Press.

Feldstein, M. (1969). Some supply-side propositions. American Economic Review. Chicago: Markham Pub. Co.

Sachs, J. D. (1993). Macroeconomics in the global economy. Harvard University.

Fysher, S., Dornbush, R., & Shmalenzy, R. (1995). Ekonomika — Economics. (pp. 512—513). Moscow: Delo [in Russian].

Makkonnel, K. R., & Briu, S. L. (2003). Ekonomiks: principy, problemy i politika [Economics: Principles, Problems, and Politics]. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Tynberhen, Ya. (1956). Ekonomicheskaya politika: principy i celi [Economic Policy: Principles and Objectives]. Moscow [in Russian].

Samuelson, P., Nordhauz, V. (1995). Makroekonomika — Macroeconomics. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Mandel, R. (1971). Monetary Theory: Interest, Infl ation and Growth in the World Economy. (n. d.). obertmundell.net. Retrieved from http://robertmundell.net/major-works/monetary-theory-interest-infl ationand-growth-in-the-world-economy.

Economic-defi nition. (n. d.). Lourens Genri Sammers [Lawrence Henry Summers]. Retrieved from http://economic-defi nition.com/Offi cials/Lourens_Genri_Sammers_Lawrence_Henry_Summers_eto.html [in Russian].

Tanklevska, N. S. (2009). Udoskonalennia derzhavnoi finansovoi polityky [Improving Public Financial Policy]. Produktyvni syly Ukrainy — Productive Forces of Ukraine, 1, 56—61 [in Ukrainian].

Aleksieieva, N., & Tabakova, T. (2015). Finansova polityka Ukrainy v umovakh intehratsiinykh protsesiv: dominanty, ryzyky ta vyklyky suchasnosti [Financial Policy of Ukraine in the Conditions of Integration Processes: Dominants, Risks and Challenges of Modernity]. Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy — Securities Market of Ukraine, 3—4, 149—156 [in Ukrainian].

Krupka, A. Ya. (2013). Metodolohiia formuvannia ta realizatsii fi nansovoi polityky derzhavy [Methodology of formation and realization of state fi nancial polic]. Metodolohichni problemy fi nansovoi teorii ta praktyky v umovakh provedennia systemnykh reform: mater. nauk. konf. prof.-vykl. skladu, m. Ternopil, 10 kvit. 2013 r. — Methodological problems of fi nancial theory and practice in the context of system reforms: mater. sciences conf. professor warehouse, m. Ternopil, April 10. 2013. Ternopil: Vektor [in Ukrainian].

Oparin, V. M. (2010). Zasady strukturno-oriientovanoi fi nansovoi polityky derzhavy v perekhidnii ekonomitsi [Fundamentals of the Structural-Oriented Financial Policy of the State in Transition Economies]. ir.kneu.edu. ua Retrieved from http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/5556/1/271%20-%20279.pdf [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Сіташ Т. Д. Фінансова політика держави: прагматика та проблематика [Електронний ресурс] / Т. Д. Сіташ // Академічний огляд. — 2015. — № 1 (42). — Режим доступу : ttp://acadrev.duan.edu.ua/images/stories/fi les/2015/6.pdf.

Адаменко І. П. Фінансова політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни / І. П. Адаменко // Бізнесінформ. — 2014. — № 3. — С. 341—345.

Карпінський Б. А. Фінанси : термінологічний словник / Б. А. Карпінський, Т. Б. Шира. — Київ : ВД «Професіонал», 2007. — 441 с.

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовський, Е. Б. Стародубцева. — Москва : ИНФРА-М, 1999. — 479 с.

Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями : монографія / В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін ; за наук. ред. В. Федосова. — Київ : КНЕУ, 2002. — 387 с.

Запатріна І. В. Формування фінансової політики держави: євроінтеграційний вимір / І. В. Запатріна // Вісник КНТЕУ. — 2012. — № 2. — С. 59—73.

Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / О. Д. Василик. — Київ : НІОС, 2001. — 416 с.

Фінанси / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко та ін. ; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. — Київ : ДННУ АФУ, 2009. — 848 с.

Малишко В. В. Фінансова політика держави на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. В. Малишко, А. О. Пучко // Траектория науки. — 2017. — Т. 3. — № 1. — Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/3-2015/148.pdf.

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку : у 3 т. / за ред. чл.-кора НАН України А. І. Даниленка. — Київ : Фенікс, 2008. — Т. 1. — 468 с.

Фінансово-кредитні відносини в Україні: становлення, розвиток, напрями вдосконалення : монографія / Б. І. Пшик ; Інститут регіональних досліджень НАН України. — Київ : УБС НБУ, 2011. — 551 с.

Радіонов Ю. Д. Фінансова політика та проблеми ефективності її реалізації в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Д. Радіонов // Наукові праці НДФІ. — 2014. — № 4 (69). — Режим доступу : http://portal.rp.int/doccatalog/document/16742074/Zvit_2012.pdf.

Кармазін В. А. Стабільний економічний розвиток — запорука технологічного прориву України [Електронний ресурс] / В. А. Кармазін, Ю. М. Огієнко // Економічний вісник НТУУ «КПІ». Проблеми сталого розвитку національної економіки. — 2010. — Режим доступу : http://economy.kpi.ua/fi les/fi les/7_kpi_2010_7.pdf.

Огаренко Т. Ю. Категорії «економічний розвиток» і «розвиток економіки»: суть та співвідношення / Т. Ю. Огаренко // Сталий розвиток економіки. — 2013. — № 4. — С. 265—270.

Кендюхов О. Чинники випереджаючого економічного розвитку / О. Кендюхов, К. Ягельська [Електронний ресурс] // Вісник економічної науки України. — 2013. — № 2. — Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/89191/12-Kendyuhov.pdf?sequence=1.

O’Sullivan, A. Economics: Principles in Action / A. O’Sullivan, S. M. Sheff rin. — New Jersey : Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, 2003.

Conteras R. How the Concept of Development Got Started [Electronic resource] / R. Conteras // University of Iowa Center for International Finance and Development. — 2010. — Available at: http://cbdd.wsu.edu/kewlcontent/cdoutput/TR501/page59.htm.

Словник міжнародної економіки Деардофа [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://wwwpersonal.umich.edu/~alandear/glossary/e.html#EconomicDevelopment.

Myint H. Economic development / H. Myint, A. O. Krueger // Encyclop.dia Britannica. — 2009.

Economic Development. Business dictionary [Electronic resource]. — Available at : http://www.businessdictionary.com/defi nition/economic-development.html.

Степанова Г. Фінансова політика як інструмент економічного розвитку країни / Г. Степанова // Фінанси. — 2014. — Вип. ІІІ (55). — C. 271—281.

Кейнс Дж. М. Загальна теорiя зайнятості, відсотка і грошей [Електронний ресурс] / Дж. М. Кейнс. — Режим доступу : http://bibliograph.com.ua/keyns-1.

Фридмен М. Количественная теория денег [Электронный ресурс] / М. Фридмен. — Режим доступа : http://www.library.fa.ru/fi les/kolichestvennaya_teoriya_deneg.pdf.

Laffer А. Th e Ellipse: An Explication of the Laff er Curve in a Two-Factor Model / А. Laffer // The Financial Analyst’s Guide to Fiscal Policy. — New York : Greenwood Press, 1986. — P. 1—35.

Feldstein M. Some supply-side propositions / M. Feldstein // American Economic Review. — Chicago : Markham Pub. Co., 1969.

Sachs J. D. Macroeconomics in the global economy / J. D. Sachs. — Harvard University. — 1993. — 778 p.

Фишер С. Экономика ; пер. с 2 англ. изд. / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. — Москва : Дело ЛТД, 1995. — 864 с.

Макконнел К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика : пер. с 14 англ. изд. / К. Р. Макконнел, С. Л. Брю. — Москва : ИНФРА-М, 2003. — 972 с.

Тинберген Я. Экономическая политика: принципы и цели / Я. Тинберген. — Москва, 1956.

Самуельсон П. Макроекономіка : пер. з англ. / П. Самуельсон, В. Нордгауз. — Київ : Основи, 1995. — 544 с.

Mandel R. Monetary Th eory: Interest, Infl ation and Growth in the World Economy [Electronic resource] / R. Mandel. — 1971. — Available at : http://robertmundell.net/major-works/monetary-theory-interestinflation-and-growth-in-the-world-economy.

Лоуренс Генри Саммерс [Электронный ресурс] / Economic-defi nition. — Режим доступа : http://economic-definition.com/Officials/Lourens_Genri_Sammers_Lawrence_Henry_Summers__eto.html.

Танклевська Н. С. Удосконалення державної фінансової політики / Н. С. Танклевська // Продуктивні сили України. — 2009. — № 1. — С. 56—61.

Алексєєва Н. Фінансова політика України в умовах інтеграційних процесів: домінанти, ризики та виклики сучасності / Н. Алексєєва, Т. Табакова // Ринок цінних паперів України. — 2015. — № 3—4. — С. 149—156.

Крупка А. Я. Методологія формування та реалізації фінансової політики держави / А. Я. Крупка // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матер. наук. конф. проф.-викл. складу, м. Тернопіль, 10 квіт. 2013 р. — Тернопіль : Вектор, 2013. — 134 с.

Опарін В. М. Засади структурно-орієнтованої фінансової політики держави в перехідній економіці [Електронний ресурс] / В. М. Опарін. — Режим доступу :  http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/5556/1/271%20-%20279.pdf.

Copyright (c) 2019 Віталій Вікторович Романчукевич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х