DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164487

РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Уляна Ярославівна Грудзевич

Анотація


Рейтингове оцінювання діяльності банків є одним із напрямів оцінки фінансової стійкості та
значною мірою впливає на сприйняття банку інвесторами, вкладниками, кредиторами. В Україні рейтинго-
ве оцінювання ведеться за декількома напрямами: рейтингова оцінка банків Національним банком Украї-
ни, рейтинговими агентствами, Міністерством фінансів України та інформаційними агентствами, які мають
власні методики, проте, зазвичай, використовують досить типовий перелік показників.
Досліджено сучасний стан і проблеми рейтингової оцінки банків Національним банком України за системою
CAMELSO. Система є закритою, недоступною для широкого кола користувачів, проте дає змогу НБУ досить
точно оцінювати фінансовий стан банку за стандартизованою системою показників.
Досліджено визначення кредитного рейтингу міжнародними і національними уповноваженими рейтин-
говими агентствами та рейтингу фінансової стійкості банків за методикою Міністерства фінансів України.
Порівняно методологію та ефективність рейтингового оцінювання вказаних суб’єктів рейтингування. Про-
аналізовано кредитні рейтинги і рейтинги надійності депозитів, присвоєні національними і міжнародними
агентствами вітчизняним банкам.
Визначено перспективи рейтингового оцінювання банків на сучасному етапі, серед яких отримання рей-
тингових оцінок банками від кількох рейтингових агентств, що дасть змогу підтвердити їхню достовірність;
удосконалення законодавчо-нормативної бази, у тому числі ухвалення Закону «Про рейтингування».

Ключові слова


рейтинг; рейтингове агентство; рейтинг позичальників; рейтинг боргових інструментів; рейтинг надійності депозитів

Повний текст:

PDF

Посилання


Natsionalnyi bank Ukrainy. (2016). Rishennia Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 01.11.2016 № 393-rsh «Poriadok vyznachennia ta zatverdzhennia reitynhovoi otsinky banku za reitynhovoiu systemoiu SAMELSO»[The procedure for determining and approving the Bank’s rating by the CAMELSO rating system. Resolution on 2016, November 11, 393]. Retrieved from https://bank.gov.ua/document/download?docId=40919990 [in Ukrainian].

Natsionalna komisia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku. (2017). Rishennia Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku vid 10.08.2017 № 607 «Pro poriadok provedennia konkursu z vyznachennia upovnovazhenykh reitynhovykh ahentstv ta poriadok vedennia Derzhavnoho reiestru upovnovazhenykh reitynhovykh ahentstv» [Оn the procedure for holding a competition for the appointment of authorized rating agencies and the procedure for conducting the State Register of Authorized Rating Agencies. Resolution on 2017, September 10, 607]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1112-17 [in Ukrainian].

Reytinhi mezhdunarodnykh agentstv [Ratings by international agencies] (n. d.). www.credit-rating.ua. Retrieved from http://www.credit-rating.ua/ru/ratings/mra/ [in Ukrainian].

Kreditnyye reytinhi [Credit ratings] (n.d.). www.credit-rating.ua. Retrieved from http://www.credit-rating.ua/ru/ratings/object/7/ [in Ukrainian].

Reytingi depozitov bankov [Bank deposit ratings] (n. d.). www.credit-rating.ua. Retrieved from http://www.credit-rating.ua/ru/ratings/object/24/ [in Ukrainian].

Reitynh-lyst [Ratings-list] Website of rating agency IBI-rating. (n. d.). ibi.com.ua. Retrieved from http://ibi.com.ua/UK/ratings-list/ [in Ukrainian].

Dovhostrokovi kredytni reitynhy pozychalnykiv [Long-term credit ratings of borrowers]. (n. d.). rurik.com.ua. Retrieved from http://rurik.com.ua/credit-ratings3/bank-ratings.html [in Ukrainian].

Reitynhy nadiinosti depozytnykh vkladiv [Rating of reliability of the deposit]. (n. d.). rurik.com.ua. Retrieved from http://rurik.com.ua/credit-ratings3/rating-of-deposits.html [in Ukrainian].

Deystvuyushchiye kreditnyye reytingi i reytingi fi nansovoy ustoychivosti strakhovshchika po natsional’noy shkale na 21-05-2017 [Operating credit ratings and ratings of fi nancial stability of the insurer on the national scale for 21-05-2017]. (n.d.). standard-rating.biz. Retrieved from http://standard-rating.biz /rus/rl [in Russian].

Reytynhy RA «Ekspert-reytynh» [Ratings assigned by RA «Expert-Rating»]. (n. d.). www.expert-rating.com. Retrieved from http://www.expert-rating.com/eng/rating_list/ [in Ukrainian].

Reitynhova metodolohiia ta protsedura dlia otsiniuvannia bankiv [Rating methodology is for rating estimate ons on a nationalrating scale]. (n. d.). www.credit-rating.ua. Retrieved from http://www.credit-rating.ua/img/st_img/Press-release/2013/Metodologia_21_03_2016.pdf [in Ukrainian].

Reitynhova metodolohiia ta protsedura dlia otsiniuvannia bankiv [Rating methodology and procedure for assessing banks]. (n.d.). www.expert-rating.com. Retrieved from http://www.expert-rating.com/data/upload/methods/20160219/BANKS_2016_02_19.pdf [in Ukrainian].

Metodolohiia vyznachennia/onovlennia rivnia kredytnoho reitynhu komertsiinym bankam [Methodology for determining/updating thr credit rating of commercial banks]. (n. d.). www.ibi.com.ua. Retrieved from http://www.ibi.com.ua/fi les/Banks_v2.pdf [in Ukrainian].

Metodyka reitynhovoho otsiniuvannia dlia komertsiinykh bankiv [Methodologies for evaluation of commercial banks]. (n. d.). www.rurik.com.ua. Retrieved from http://www.rurik.com.ua/documents/methodology/metod_banks_Cut_fi nal.pdf [in Ukrainian].

Metodolohiya TOV «RA «Standart-Reytynh» z vyznachennya, onovlennya, pryzupynennya, vidklykannya reytynhiv bankiv [Methodology «RA» Standard Rating «by defi nition, updating, suspension, revocation banks ratings]. (n. d.). standard-rating.biz. Retrieved from http://standard-rating.biz/data/upload/Methods/banks_ukr_19022016.pdf [in Ukrainian].

Reitynh stiikosti bankiv za pidsumkamy 3 kvartala 2018 [Rating of banks’ stability on the results of Q3 2018]. (2018). minfi n.com.ua. Retrieved from https://minfi n.com.ua/ua/banks/rating/ [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рішення Правління Національного банку України від 01.11.2016 № 393-рш «Порядок визначення та затвердження рейтингової оцінки банку за рейтинговою системою СAMELSO» [Електронний ресурс] / Національний банк України. — Режим доступу : https://bank.gov.ua/document/download?docId=40919990.

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 № 607 «Про порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств» [Електронний ресурс] / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. — Режим доступу :  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1112-17.

Рейтинги международных агентств [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.credit-rating.ua/ru/ratings/mra.

Кредитные рейтинги [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.credit-rating.ua/ru/ratings/object/7.

Рейтинги депозитов банков [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.credit-rating.ua/ru/ratings/object/24.

Рейтинг-лист [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://ibi.com.ua/UK/ratings-list.

Довгострокові кредитні рейтинги позичальників [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://rurik.com.ua/credit-ratings3/bank-ratings.html.

Рейтинги надійності депозитних вкладів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://rurik.com.ua/credit-ratings3/rating-of-deposits.html.

Действующие кредитные рейтинги и рейтинги финансовой устойчивости страховщика по национальной шкале [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://standard-rating.biz /rus/rl.

Рейтинги РА «Експерт-Рейтинг» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.expert-rating.com/eng/rating_list.

Рейтингова методологія для рейтингових оцінок за національною рейтинговою шкалою [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.credit-rating.ua/img/st_img/Press-release/2013/Metodologia_21_03_2016.pdf.

Рейтингова методологія та процедура для оцінювання [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.expert-rating.com/data/upload/methods/20160219/BANKS_2016_02_19.pdf.

Методологія визначення/оновлення рівня кредитного рейтингу комерційним банкам [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ibi.com.ua/fi les/Banksv2.pdf.

Методика рейтингового оцінювання для комерційних банків [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.rurik.com.ua/documents/methodology/metod_banks_Cut_fi nal.pdf.

Методологія ТОВ «РА «Стандарт-Рейтинг» з визначення, оновлення, призупинення, відкликання рейтингів банків [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://standard-rating.biz/data/upload/Methods/banks_ukr_19022016.pdf

Рейтинг стійкості банків за підсумками 3 кварталу 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://minfi n.com.ua/ua/banks/rating/

Copyright (c) 2019 Уляна Ярославівна Грудзевич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х