DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164555

ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Тимур Романович Малафєєв, Олексій Сергійович Жигунов

Анотація


Визначено, що сучасний стан банківського сектору України вимагає від банківської діяльності
зосередження уваги на антикризовому управлінні, за допомогою якого можна вчасно визначати й успішно
розв’язувати проблеми. Зазначено, що в банків є значні проблеми, які пов’язані з управлінням їхніми проб-
лемними активами. Антикризове управління є невід’ємною частиною банківського менеджменту і повинно
здійснюватися на постійній основі. Ураховуючи, що відкрита стадія кризи настає за збігу низки ряду факто-
рів і причин, які отримали достатній розвиток, дуже важливо бути готовими своєчасно виявляти проблеми
і вчасно вживати адекватних заходів, щоб не допустити банкрутства. Розглянуто вплив окремих антикризо-
вих інструментів на поліпшення фінансового стану банку на прикладі АТ КБ «ПриватБанк». З’ясовано, що
фінансовий стан АТ КБ «ПриватБанк» оцінюють як нестійкий, тобто його фінансова стійкість недостатньо
забезпечена капіталом, який може захищати банк від імовірних ризикованих втрат у його діяльності. При
цьому банк здатний своєчасно і в повному обсязі виконувати свої зобов’язання перед потенційними клієнта-
ми, а також забезпечує йому стабільність на ринку банківських продуктів.

Ключові слова


антикризовий менеджмент; антикризові інструменти; коефіцієнт надійності; ліквідність банку; фінансова стійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Azarenkova, G. M., Holovko, O. H., & Smyrnov, V. V. (2015). Finansova stabilnist rozvytku bankiv [Financial stability of banks development]. Kyiv: UBS NBU [in Ukrainian].

Afanasyeva, O. B. (2016). Antykryzove upravlinnia bankivskoiu diialnistiu v Ukraini [Anti-crisis management of banking in Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Sumy: SHEI «UABS NBU» [in Ukrainian].

Vovk, V. Ya. (2018). Sutnist i zmist antykryzovoho upravlinnia diialnistiu komertsiinoho banku [The essence and content of anti-crisis management of commercial bank activities]. Kommunal’noe hozyajstvo gorodov — Utilities of cities, 50. Retrieved from http://eprints.ksame.kharkov.ua/2880 [in Ukrainian].

Zveryakov, O. M. (2017). Antykryzove upravlinnia bankom v umovakh fi nansovoi nestabilnosti [Anticrisis management of the bank in the conditions of fi nancial instability]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen Bulletin of social and economic research, 3, 80—85 [in Ukrainian].

Kovalenko, D. I. (2016). Orhanizatsiia antykryzovoho upravlinnia v bankivskomu sektori ekonomiky [Organization of crisis management in the banking sector of economy]. Zbirnyk naukovykh prats «Ekonomichnyi visnyk universytetu» — Collection of scientifi c works «Economic Herald of the University», 20/2, 288—295 [in Ukrainian].

Neizvestna, O. V. (2016). Osnovni napriamy i mekhanizm antykryzovoho upravlinnia bankivskoiu diialnistiu [The main directions and mechanism of crisis management of banking activities]. Oblik i finansy — Accounting and fi nance, 2, 119—125 [in Ukrainian].

Sait PryvatBanku: Finansova zvitnist [Site of PrivatBank: fi nancial reporting]. (n. d.). privatbank.ua. Retrieved from https://privatbank.ua/en/about/fi nansovaja-otchetnost [in Ukrainian].

Stepanenko, V. (2017). Otsinka systemnosti bankivskoi ustanovy yak instrument antykryzovoho menedzhmentu banku [Estimation of the systemicity of the banking institution as a tool for crisis management of the bank]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky — Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1, 11—17 [in Ukrainian].

Filippova, Yu. O. (2018). Napriamy realizatsii antykryzovoi polityky derzhavy shliakhom zabezpechennia stiikosti bankivskoi systemy [Directions of realization of the anti-crisis policy of the state by ensuring stability of the banking system]. Visnyk Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii — Herald of the Donbas State Machine-Building Academy, 1, 296—300 [in Ukrainian].

Chub, P. M. (2016). Antykryzove upravlinnia u bankivskii diialnosti [Anticrisis management in banking activity]. Finansy, oblik i audit — Finance, Accounting and Audit, 20, 203—211 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Азаренкова Г. М. Фінансова стабільність розвитку банків : монографія / Г. М. Азаренкова, О. Г. Головко, В. В. Смирнов. — Київ : УБС НБУ, 2015. — 191 с.

Афанасьєва О. Б. Антикризове управління банківською діяльністю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит / О. Б. Афанасьєва. — Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2016. — 23 с.

Вовк В. Я. Сутність і зміст антикризового управління діяльністю комерційного банку [Електронний ресурс] / В. Я. Вовк // Коммунальное хозяйство городов. — 2018. — № 50. — Режим доступу : http://eprints.ksame.kharkov.ua/2880.

Звєряков О. М. Антикризове управління банком в умовах фінансової нестабільності / О. М. Звєряков // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2017. — Вип. 3 (43). — С. 80—85.

Коваленко Д. І. Організація антикризового управління в банківському секторі економіки / Д. І. Коваленко // Економічний вісник університету» : зб. наук. пр. — 2016. — № 20/2. — С. 288—295.

Неізвєстна О. В. Основні напрями і механізм антикризового управління банківською діяльністю / О. В. Неізвєстна // Облік і фінанси. — 2016. — № 2 (72). — С. 119—125.

ПриватБанк : фінансова звітність [Електронний ресурс]. — 2018. — Режим доступу : https://privatbank.ua/ru/about/fi nansovaja-otchetnost.

Степаненко В. Оцінка системності банківської установи як інструмент антикризового менеджменту банку / В. Степаненко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2017. — № 1. — С. 11—17.

Філіппова Ю. О. Напрями реалізації антикризової політики держави шляхом забезпечення стійкості банківської системи / Ю. О. Філіппова / Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. — 2018. — № 1 (29). — С. 296—300.

Чуб П. М. Антикризове управління у банківській діяльності / П. М. Чуб // Фінанси, облік і аудит. — 2016. — № 20. — С. 203—211.

Copyright (c) 2019 Тимур Романович Малафєєв, Олексій Сергійович Жигунов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х