DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164559

СУТНІСТЬ І ВИДИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Роман Васильович Стаднійчук

Анотація


Розкрито сутність фінансового оздоровлення банків, його роль у посиленні їхньої стійкості та
виходу з кризових ситуацій. Обґрунтовано заходи, спрямовані на поліпшення фінансового стану банків.
З’ясовано підходи до визначення поняття «фінансове оздоровлення» саме банківської установи, що тра-
пляються в економічній літературі. Запропоновано трактувати фінансове оздоровлення банку в широкому
і вузькому розумінні. У першому варіанті фінансове оздоровлення характеризується стабілізацією фінансо-
вого стану банку шляхом зміни його політики управління активами і пасивами банку. У другому варіанті
фінансове оздоровлення — це стратегічне бачення, стратегічний комплекс заходів, спрямованих не тільки
на усунення безпосередніх причин виникнення кризи на тій чи іншій стадії життєвого циклу банківської
установи, а й на нейтралізацію чинників, які погіршують фінансово-економічний і господарський стан банку.
Запропоновано під фінансовим оздоровленням банку розуміти поліпшення фінансово-економічних показ-
ників, збільшення ринкової вартості банківської установи, зростання рівня її капіталізації. Охарактеризова-
но три основні види фінансового оздоровлення банків, до яких віднесено профілактичне фінансове оздоров-
лення, фінансове оздоровлення в умовах кризи, посткризове фінансове оздоровлення. Розроблено основні
заходи фінансового оздоровлення банку.

Ключові слова


банк; фінансове оздоровлення; профілактичне фінансове оздоровлення; фінансове оздоровлення в умовах кризи; посткризове фінансове оздоровлення

Повний текст:

PDF

Посилання


Tuhan-Baranovskyi, M. I. (1894). Promyslovi kryzy u suchasnii Anhlii, yikh prychyny i vplyv na narodnehospodarstvo [Industrial crises in modern England, their causes and infl uence on the national economy]. St. Petersburg [in Ukrainian].

Arbuzov, S. G., Kolobov, Yu. V., Mіshhenko, V. І., & Naumenkova, S. V. (2011). Bankivska entsyklopediia [Banking encyclopedia]. Kyiv: Tsentr naukovykh doslidzhen Natsionalnoho banku Ukrainy; «Znannia» [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrainy. (2001). Pro banky i bankivsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 07.12.2000 № 2121-III (iz zminamy ta dopovnenniamy) [On Banks and Banking: Law of Ukraine dated December 12, 2000 No. 2121-III (with amendments and additions)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, 5—6. Retrieved from http://www.bank.gov.ua [in Ukrainian].

Dziubliuk, O. V. (Eds.). (2009). Bankivski operatsii [Banking operations]. Ternopil: TNEU «Ekonomіchna dumka» [in Ukrainian].

Vasiurenko, O V., & Sydorenko, O. M. (2011). Bankivskyi nahliad [Banking supervision]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Voronova, L. K. (Eds.). (2011). Slovnyk fi nansovo-pravovykh terminiv [Dictionary of fi nancial terms and legal terms]. Kyiv: Alerta [in Ukrainian].

Osadchyi, I. A. (2014). Napriamy zabezpechennia fi nansovoho ozdorovlennia bankiv [Directions of providing fi nancial recovery of banks]. Bіznes Іnform — Business Inform, 12, 400—404 [in Ukrainian].

Ramazanov, S. K., Stepanenko, O. P., & Timashova, L. A. (2004). Metody antykryzovoho upravlinnia [Anti-crisis management methods]. Luhansk: vyd-vo SNU im. V. Dalia [in Ukrainian].

Viadrova, I. M. (2000). Vdoskonalennia orhanizatsii nahliadu za diialnistiu komertsiinykh bankiv [Improvement in the organization of supervision over the activities of commercial banks]. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy — Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, 2, 28—30 [in Ukrainian].

Rukovodstvo dlya organov bankovskogo nadzora po rabote so slabymi bankami. Bazel’skij komitet po bankovskomu nadzoru. Otchet Gruppy po rabote so slabymi bankami. Bazel’, Shvejcariya, mar t 2002 g. [Guide for banking supervisors on working with weak banks. Basel Committee on Banking Supervision. Report of the Group on working with weak banks. Basel, Switzerland]. (2002, March). www.budgetrf.ru. Retrieved from http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikCBR/2002/vestnikcbr09082002/vestnikcbr09082002010.htm [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Туган-Барановський М. І. Промислові кризи у сучасній Англії, їх причини і вплив на народне господарство / М. І. Туган-Барановський. — Санкт-Петербург, 1894. — 390 с.

Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. — Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України ; «Знання», 2011. — 504 с.

Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5—6. — Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Банківські операції : підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Дзюблюка. —Тернопіль : вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. — 696 с.

Васюренко О. В. Банківський нагляд : підручник / О. В. Васюренко, О. М. Сидоренко. — Київ : Знання, 2011. — 502 с.

Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. К. Воронової. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Київ : Алерта, 2011– 558 с.

Осадчий І. А. Напрями забезпечення фінансового оздоровлення банків / І. А. Осадчий // Бізнес Інформ : наук. журн. — 2014. — № 12 (443). — С. 400—404.

Рамазанов С. К. Методи антикризового управління : монографія / [С. К. Рамазанов, О. П. Степаненко, Л. А. Тимашова]. — Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. — 192 с.

Вядрова І. М. Вдосконалення організації нагляду за діяльністю комерційних банків / І. М. Вядрова // Вісник Української академії банківської справи. — 2000. — № 2 (9). — С. 28—30.

Руководство для органов банковского надзора по работе со слабыми банками [Электронный ресурс] / Базельский комитет по банковскому надзору // Отчет Группы по работе со слабыми банками. — Базель, Швейцария. — 2002. — Март. — Режим доступа : http://www.budgetrf.ru/Publications/ Magazines/VestnikCBR/2002/vestnikcbr09082002/vestnikcbr09082002010.htm.

Copyright (c) 2019 Роман Васильович Стаднійчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х