DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164561

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ОСНОВІ ЗВІТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

Світлана Валентинівна Шубіна, Валерій Андрійович Малахов, Аліна Тарасівна Медведєва

Анотація


Обґрунтовано потребу і доцільність подальшого дослідження як теоретичних, так і методичних
підходів щодо аналізу витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємств. Проаналізовано і ви-
явлено основні підходи до визначення понять «доходи», «витрати» і «фінансові результати», запропоновано
узагальнені варіанти їх трактування на основі дослідженої наукової літератури. Розглянуто деякі чинники,
які зумовлюють коливання обсягу доходів і витрат на підприємствах, а також процеси їх взаємодії та впливу
на процес формування фінансових результатів. Досліджено динаміку доходів, витрат і фінансових резуль-
татів на основі фінансової звітності вітчизняного підприємства — державного підприємства «Харківський
механічний завод», — аналіз якої показав основні перешкоди на шляху до формування прибутків (збитків)
з огляду на співвідношення доходів i витрат. Запропоновано поетапний комплексний аналіз фінансових ре-
зультатів з урахуванням головних чинників, що впливають на ланцюжок «доходи — витрати — фінансові
результати», і складається з таких головних етапів проведення: дослідження динаміки доходів, витрат і фі-
нансових результатів; проведення факторного аналізу валового прибутку за визначеними чинниками; дослі-
дження факторної моделі чистого прибутку; аналіз показників рентабельності (прибутковості) підприємства
за видами; узагальнення результатів аналізу і визначення резервів підвищення рівня прибутку та рентабель-
ності підприємства.
Запропоновано шляхи і висунуто поради щодо підвищення ефективності діяльності досліджуваного підпри-
ємства на основі виявлених резервів. З огляду на виявлені ключові групи факторів, зміна яких за статисти-
кою найсуттєвіше впливає на фінансові результати діяльності підприємства, для більш ґрунтовного аналізу
ланцюжка «доходи — витрати — фінансові результати» запропоновано використання факторних моделей
валового і чистого прибутків для контролю та оцінки процесів їх формування і використання.

Ключові слова


доходи; витрати; фінансові результати; валовий прибуток; чистий прибуток; рентабельність; комплексний аналіз; факторна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Shubina, S. V., Miroshnyk, O. Yu., & Sulymenko, K. S. (2017). Teoretyko-metodychni pidkhody do analizu vytrat, dokhodiv i finansovykh rezultativ [Theoretical and methodological approaches to the analysis of expenses, income and financial results]. Visnyk Universytetu Bankivskoi spravy — Bulletin of the Banking University, 3 (30), 83—88 [in Ukrainian].

Shubina, S. V., & Medvedieva, A. T. (2018). Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia «finansovi rezultaty» pidpryiemstva [Theoretical considerations to the understanding of the «financial results» of the company]. Proceedings from MIIM’2018: V Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia molodykh uchenykh ta studentiv «Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky» — The Fifth International Scientific and Practical Conference of young scientists and students «Financial and credit activity: problems of theory and practice». Kharkiv: KhESI of SHEI «Banking University» [in Ukrainian].

Storchak, A. O. (2017). Ekonomichna sutnist finansovykh rezultativ diialnosti pidpryiemstva v suchasnykh umovakh [Economical sunshine of financial results in the corporate business in the minds of the day]. Tezy dopovidei XLVI naukovo-tekhnichnoi konferentsii fakultetu menedzhmentu ta informatsiinoi bezpeky. Sektsiia finansiv ta innovatsiinoho menedzhmentu (22—24 bereznia 2017 roku) — Proceedings of the XLVI Scientific and Technical Conference of the Faculty of Management and Information Security. Finance and Innovation Management Section. Retrieved from https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/1786/1447 [in Ukrainian].

Bilyj, M. M. (2014). Finansovi rezultaty pidpryiemstva: faktornyj analiz v umovakh ekonomichnoi kryzy [Financial results of the company: factorial analysis in the minds of economic crisis]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Ekonomika — Bulletin of the Precarpathian University. Economics, 14, 234—241 [in Ukrainian].

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti»: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.02.2013 r. № 73: Za stanom na 17.02.2017 [National Accounting Standard (Standard) 1 «General requirements for financial statements»: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated February 7, 2013, № 73: as at 17.02.2017]. (2017). search.ligazakon.ua. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE22868.html [in Ukrainian].

Markova, T. D., & Troynina, V. V., & Chorna, S. V. (2018). Otsinka vplyvu vytrat i dokhodiv na finansovi rezultaty na prykladi PP firma «Harmash» [Assessment of the impact of expenses and income on financial results from the example of «Garmash» PP firm]. Schokvartalny naukovy zhurnal «Ekonomika harchovoyi promyslovosti» — Quarterly scientific journal «Economics of the food industry», 2 (10), 90 [in Ukrainian].

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 15 «Dohody»: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 29.11.1999 r. № 290: Za stanom na 27.06.2013 [Regulation (standard) of accounting 15 «Costs»: Order of the Ministry of finance of Ukraine dated 29.11.1999 № 290: as of June 27, 2013]. (2013). ips.ligazakon.net. Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/view/REG4153?an=1553 [in Ukrainian].

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 16 «Vytraty»: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31.12.1999 r. № 318: Za stanom na 09.08.2013 [Regulation (standard) of accounting 16 «Expenses»: Order of the Ministry of Finance of Ukraine as of 31.12.1999 № 318: as of 09.08.2013]. (2013). search.ligazakon.ua. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4248.html [in Ukrainian].

Hrinchenko, A. V. (2012). Klasyfikatsiia faktoriv vplyvu na vytraty pidpryiemstva [Classification of factors of influence on expenses of the enterprise]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky — Theoretical and applied questions of economy, 27 (1), 392—398. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tppe_2012_27(1)_52 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Шубіна С. В. Теоретико-методичні підходи до аналізу витрат, доходів i фінансових результатів / С. В. Шубіна, О. Ю. Мірошник, К. С. Сулименко // Вісник УБС. — 2017. — № 3 (30). — С. 83—88.

Шубіна С. В. Теоретичні підходи до визначення поняття «фінансові результати» підприємства / С. В. Шубіна, А. Т. Медведєва // Наукові дослідження молоді за темою «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» : матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених і студентів. — Харків : ХННІ ДНВЗ «УБС», 2018. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. вимоги: Pentium ; 1 Gb RAM.

Сторчак А. О. Економічна сутність фінансових результатів діяльності підприємства в сучасних умовах [Електронний ресурс] / А. О. Сторчак // Тези доповідей XLVI науково-технічної конференції факультету менеджменту та інформаційної безпеки. Секція фінансів та  інноваційного менеджменту (22—24 березня 2017 року). — Вінниця : НТКП ВНТУ, 2017. — Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/1786/1447.

Білий М. М. Фінансові результати підприємства: факторний аналіз в умовах економічної кризи / М. М. Білий // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. — 2014. — Вип. 14. — С. 234—241.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 : за станом на 17.02.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE22868.html.

Маркова Т. Д. Оцінка впливу витрат і доходів на фінансові результати на прикладі ПП фірма «Гармаш» / Т. Д. Маркова, В. В. Тройніна, С. В. Чорна // Економіка харчової промисловості. — 2018. — Т. 10. — Вип. 2.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Витрати» : Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 : за станом на 27.06.2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://ips.ligazakon.net/document/view/REG4153?an=1553.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 : за станом на 09.08.2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4248.html.

Грінченко А. В. Класифікація факторів впливу на витрати підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Грінченко // Теоретичні та прикладні питання економіки. — 2012. — Вип. 27 (1). — С. 392—398. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tppe_2012_27(1)_52.

Copyright (c) 2019 Світлана Валентинівна Шубіна, Валерій Андрійович Малахов, Аліна Тарасівна Медведєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х