DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164656

ЗДІЙСНЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: УПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вікторія Сергіївна Левченко, Олексій Юрійович Мірошник

Анотація


Розроблено систему автоматизації обліку для забезпечення ефективності капітальних інвестицій.
Визначено порядок інвестування в нематеріальні активи на підприємстві, здійснено аналіз кожного з етапів
його впровадження, включаючи аналіз вимог до програмного засобу, проведення експрес-обстеження, фор-
мування стратегії проведення робіт, створення плану-графікa, аналіз і побудова технічної архітектури та, як
результат, уведенням програмного забезпечення в експлуатацію. Викладено різні методи інтерв’ювання на
підприємстві. У формі блок-схеми розроблено механізм вибору i підготовки технологічної системи підпри-
ємства для придбання i введення програмного забезпечення. Відображено бухгалтерський облік програм-
ного забезпечення, що розглядається залежнo від способу його отримання, відповідно до чого програмне
забезпечення може відображатись як об’єкт основних засобів, нематеріальних активів, оренди або плати за
обслуговування. Комп’ютерна система на підприємстві має бути відповідного рівня для введення нового про-
грамного продукту. Цю систему досліджують і якщо вона не відповідає вимогам — удосконалюють, оновлю-
ють. Остаточне введення програмного забезпечення в експлуатацію відбувається після проведення адапта-
ції і тестування програмного продукту. Закінчення робіт оформляють протоколом введення у промислову
експлуатацію. При здійсненні капітального інвестування в нематеріальні активи після впровадження цієї
системи будуть мінімізовані ризики, пов’язані з невідповідністю можливостей програмного забезпечення
потребам підприємства.


Ключові слова


капітальні інвестиції; нематеріальні активи; програмне забезпечення; бухгалтерський облік; експертна оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrabchuk, I. L., & Liakhovych, H. I. (2017). Prohramne zabezpechennia dlia vedennia obliku: problemy vyboru ta vykorystannia [Accounting software: problems of selection and use during outsourcing]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu — Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis, 3, 32—36 [in Ukrainian].

Hromyak, O. B., & Melnyk, O. G. (2012). Ekspres-diahnostyka diialnosti pidpryiemstv: sutnist ta pryznachennia [Express-diagnostics of enterprise activity: essence and purpose]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy — Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 22, 159—165 [in Ukrainian].

Popadiukha, N. (2009). Osoblyvosti kompiuteryzatsii bukhhalterskoho obliku ta vyboru prohramnoho zabezpechennia [Peculiarities of computerization of accounting and software selection]. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats — International collection of scientific works, 2, 148—159 [in Ukrainian].

Ivakhnenkov, S. V. (2008). Informatsiini tekhnolohii v orhanizatsii bukhhalterskoho obliku ta audytu [Information technologies in the organization of accounting and auditing]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Kovalchuk, N. O., & Pobizhan, T. A. (2017). Analiz stanu osnovnykh zasobiv na pidpryiemstvakh Ukrainy [Analysis of the state of fixed assets at the enterprises of Ukraine]. Ekonomichni nauky — Economic sciences, 10, 910—914 [in Ukrainian].

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 38 «Nematerialni aktyvy» [International accounting standard 38 Intangible assets]. (n. d.). www.minfin.gov.ua. Retrieved from http://www.minfin.gov.ua.

Poberezhets, O. V., & Ivanova, K. V. (2012). Identyfikatsiia ta klasyfikatsiia nematerialnykh aktyviv ta problemy yikh vyznachennia [Identification and classification of intangible assets and problems of their determination]. Ekonomika: realii chasu — Economy: realities of time, 2, 98—104 [in Ukrainian].

Plekan, M. V. (2014). Nematerialni aktyvy yak obiekt obliku i zvitnosti [Intangible assets as an object of accounting and reporting]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku — Proceedings of the National University «Lviv Polytechnic». Management and Entrepreneurship in Ukraine and stages of development problems, 794, 222—225 [in Ukrainian].

Hovorushchenko, T. O. (2011) Protses povtornoho testuvannia pid chas ekspertyzy prohramnoho zabezpechennia [The process of re-testing during software expertise]. Systemni doslidzhennia ta informatsiini tekhnolohii — System research and information technologies, 1, 71—76 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Грабчук І. Л. Програмне забезпечення для ведення обліку: проблеми вибору та використання в ході аутсорсингу / І. Л. Грабчук, Г. І. Ляхович // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — 2017. — № 3. — С. 32—36.

Гром’як О. Б. Експрес-діагностика діяльності підприємств: сутність та призначення / О. Б. Гром’як, О. Г. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України. — 2012. — № 22. — С. 159—165.

Попадюха Н. Особливості комп’ютеризації бухгалтерського обліку та вибору програмного забезпечення / Н. Попадюха // Міжнародний збірник наукових праць. — 2009. — № 2. — С. 148—159.

Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудит : навч. посіб. / С. В. Івахненков. — 4-те вид., виправл. і доповн. — Київ : Знання, 2008. — 343 с.

Ковальчук Н. О. Аналіз стану основних засобів на підприємствах України / Н. О. Ковальчук, Т. А. Побіжан // Економічні науки. — 2017. — № 10. — С. 910—914.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

Побережець О. В. Ідентифікація та класифікація нематеріальних активів та проблеми їх визначення / О. В. Побережець, К. В. Іванова // Економіка: реалії часу. — 2012. — № 2. — С. 98—104.

Плекан М. В. Нематеріальні активи як об’єкт обліку і звітності / М. В. Плекан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — 2014. — № 794. — С. 222—225.

Говорущенко Т. О. Процес повторного тестування під час експертизи програмного забезпечення / Т. О. Говорущенко // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2011. — № 1. — С. 71—86.

Copyright (c) 2019 Вікторія Сергіївна Левченко, Олексій Юрійович Мірошник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х