DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164657

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРАКТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ЗАРОБІТНА ПЛАТА» У СУЧАСНИХ УМОВАХ ОПОДАТКУВАННЯ

Ольга Сергіївна Абрамова, Ірина Віталіївна Полтенко, Поліна Володимирівна Макогон

Анотація


Оплата праці є одним з головних інструментів стимулювання i матеріального мотивування пра-
цівників, елементом системи оподаткування та підвищення трудової активності країни. Проведено дослі-
дження теоретичних засад та узагальнення сутності заробітної плати, включаючи інтереси всіх учасників
трудового процесу, а також удосконалення механізму трактування i застосування терміна «заробітна плата»
з урахуванням інтересів кожної зі сторін соціально-трудових відносин: роботодавця i найманого працівника,
а також держави як регулятора національної економіки. З метою дослідження сутності теоретичного підхо-
ду до визначення термінa «заробітна плата» проведено аналіз літературних тематичних джерел. Узагальнено
понятійно-категоріальний апарат у частині конкретизації терміна «заробітна плата», проведено логіко-еко-
номічний аналіз визначень дефініції. Обґрунтовано доцільність двоступеневого визначення дефініції «заро-
бітна плата», що, на відміну від наявних трактувань, більш детально розкриває сутність відносин і відпові-
дає системному підходу до визначень економічних категорій. Запропоновано ширше трактування дефініції
«заробітна плата», що буде відповідати сучасним реаліям ринкової конкуренції та відображати інтереси не
тільки двох зацікавлених сторін — працівника і роботодавця, а загалом трьох суб’єктів соціально-трудових
відносин національної економіки: населення в особі працівників, підприємців та установи в особі виробни-
ків національного продукту і, власне, держави в особі уповноважених органів.


Ключові слова


заробітна плата; дефініція; оподаткування; соціально-трудові відносини держава

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolot, A. M. (Ed.), Grishnova, O. A., & Gerasymenko, O. O. (2009). Ekonomika praci ta socialno-trudovi vidnosyny [Economics of labor and social-labor relations]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Kalyna, A. V. (2009). Ekonomika praci [Economics of labor]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].

Petrova, I. L. (Ed.) (2010). Ukrayinskyj rynok praci: osoblyvosti rozvytku ta efektyvnist funkcionuvannya [Ukrainian labor market: peculiarities of development and efficiency of functioning]. Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

Grishnova, O. A. (2004) Ekonomika praci ta socialno-trudovi vidnosyny [Economics of labor and social-labor relations]. Kiev: Znannya [in Ukrainian].

Mochernyj, S. V. (Ed.), Symonenko, V. K., Sekretaryuk, V. V., & Ustenko, A. A. (2000). Osnovy ekonomichnoyi teoriyi [Foundations of economic theory]. Kyiv: Znannya [in Ukrainian].

Shvecz, L. P., & Doberchak, N. I. (2009). Doslidzhennya shlyaxiv udoskonalennya vykorystannya fondu oplaty praci ta systemy premiyuvannya na pidpryyemstvax zvyazku [The study of ways to improve the use of the wage fund and bonus systems at communication enterprises]. Visnyk Khmelnytskogo nacionalnogo universytetu. Ekonomichni nauky — Bulletin of the Khmelnytsky National University. Economic sciences, 4 (1), 40—45 [in Ukrainian].

Drobysheva, O. O., & Domash, D. V. (2014). Ekonomichna sutnist, formy ta systemy oplaty praci [Economic nature, forms and systems of remuneration]. Ekonomichnyj visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi — Economic Herald of Zaporizhzhya State Engineering Academy, 8, 48—55 [in Ukrainian].

Zhydovska, N. M. (2012). Udoskonalennya system oplaty praci Ukrayiny z urahuvannyam zarubizhnogo dosvidu [Improvement of Ukrainian remuneration systems taking into account foreign experience]. Zbirnyk nauk. Prats Tavrijskogo derzhavnogo agrotexnologichnogo universytetu. Ekonomichni nauky — Collection of scientific works of the Tavria State Agrotechnological University. Economic sciences, 2 (2), 138—146 [in Ukrainian].

Brezyczka, K. F. (2011). Analiz suchasnykh system oplaty pratsi v zarubizhnykh krainakh. Upravlinnia rozvytkom — Management of Development, 8, 30—31 [in Ukrainian].

Vasylchyk, S. V. (2011). Teoretychni osnovy formuvannia oplaty praci na pidpryyemstvi [Theoretical foundations of the labor remuneration formation at the enterprise]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy — Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 21.12, 152—157 [in Ukrainian].

Tolubyak, V. S. (2010). Zarobitna plata ta yii vplyv na formuvannia finansovykh resursiv systemy pensiinoho zabezpechennia [Salary and its Impact on the formation of financial resources of the pension provision system]. Teoriya ta praktyka derzhavnogo upravlinnya — Theory and Practice of Public Administration, 2, 242—249 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Podatkovyi kodeks Ukrainy» № 2755-VI vid 02 hrudnia 2010 r. [The Law of Ukraine «Tax Code of Ukraine» from December 02 2010, № 2755-VI]. (n. d). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro zbir ta oblik yedynoho vnesku na zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia» № 2464-VI vid 08 lypnia 2010 r. [The Law of Ukraine «About the collection and registration of a single contribution to the compulsory state social insurance» from July 08 2010, № 2464-VI]. (n. d). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — Київ : КНЕУ, 2009. — 711 с.

Калина А. В. Економіка праці / А. В. Калина. — Київ : МАУП, 2009. — 272 с.

Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. І. Л. Петрової. — Київ : Фенікс, 2010. — 332 с.

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : [підручник] / О. А. Грішнова. — Київ : Знання, 2004. — 535 с.

Мочерний С. В. Основи економічної теорії : підручник / [С. В. Мочерний, В. К. Симоненко, В. В. Секретарюк, А. А. Устенко] ; за ред. С. В. Мочерного. — Київ : вид-во «Знання», КОО, 2000. — 601 с.

Швець Л. П. Дослідження шляхів удосконалення використання фонду оплати праці та системи преміювання на підприємствах зв’язку / Л. П. Швець, Н. І. Доберчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2009. — Т. 1. — № 4. — С. 40—45.

Дробишева О. О. Економічна сутність, форми та система оплати праці / О. О. Дробишева, Д. В. Домаш // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2014. — № 8. — С. 48—55.

Жидовська Н. М. Удосконалення систем оплати праці України з урахуванням зарубіжного досвіду / Н. М. Жидовська // Зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки. — 2012. — Т. 2. — № 2 (18). — С. 138—146.

Брезицька К. Ф. Аналіз сучасних систем оплати праці в зарубіжних країнах / К. Ф. Брезицька // Управління розвитком. — 2011. — № 8 (105). — С. 30—31.

Васильчик С. В. Теоретичні основи формування оплати праці на підприємстві / С. В. Васильчик // Науковий вісник НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21.12. — С. 152—157.

Толуб’як В. С. Заробітна плата та її вплив на формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення / В. С. Толуб’як // Теорія та практика державного управління. — 2010. — Вип. 2. — С. 242—249.

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =2755-17.

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України № 2464-VI [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2011. — № 2—3. — Ст. 11. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

Copyright (c) 2019 Ольга Сергіївна Абрамова, Ірина Віталіївна Полтенко, Поліна Володимирівна Макогон

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х