DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164658

ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Марія Миколаївна Квасній, Вероніка Віталіївна Тимергазіна

Анотація


Розглянуто основні економічні показники бюджету України, проаналізовано дохідну і витратну
частини бюджету та оцінено їхню динаміку на основі використання базисних і ланцюгових індексів. У резуль-
таті дослідження встановлено, що динаміка бюджету є нелінійною з негладким характером — поперемінно то
зростає, то спадає. Особливістю динаміки є зростання амплітуди коливань, зменшення періодів стабільності
та значна незбалансованість показників у вересні та грудні. Наявність хаотичних змін дохідної частини бю-
джету впливає на стабільність фінансування витратної частини бюджету, що породжує дисбаланси бюджетної 

політики. Для аналізу ефективності бюджетування розраховано коефіцієнт покриття видатків доходами,
який підтверджує наявність дисбалансів. Оскільки економіка України перебуває під впливом глобалізацій-
них, інтеграційних і трансформаційних процесів, а її динаміка є нелінійною, мінливою за поведінкою і струк-
турою, тому прогнозування методами за незмінних умов буде некоректним. Для врахування як зовнішніх,
так і внутрішніх джерел змін бюджету запропоновано авторську концепцію прогнозування ефективності бю-
джетування в Україні на основі інтегрування методів фрактального аналізу, що дає можливість визначення
типу динаміки і способу організації процесу, та сукупності математичних методів прогнозування за допо-
могою ковзної середньої, експоненційно згладженої простої середньої, темпів зростання з урахуванням се-
зонності, а також уточненням і врахуванням впливу навколишнього середовища за допомогою математичної
теорії ігор, а саме використання критерію Гурвіца. На основі фрактального аналізу виявлено персистентність
досліджуваного ряду динаміки і зроблено прогнози з урахуванням нестабільності наповнення і розподілу
бюджету України в умовах трансформаційних змін.


Ключові слова


бюджет України; коефіцієнт ефективності бюджетування; фрактальний аналіз; інтегрування методів; ковзна середня; темпи зростання; критерій Гурвіца

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Fedosov, V. (Ed.), Oparin, V., Safonova, L., & (et. al.). (2004). Biudzhetnyj menedzhment [Budget Management]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Vasylyk, O. D., & Pavliuk, K. V. (2010). Biudzhetna systema [Ukrainy Budget system of Ukraine]. Kyiv: Tsentr navchal'noi literatury [in Ukrainian].

Shumpeter, Y. (1982). Teoriia ekonomicheskoho razvitiia [Th e theory of economic development]. Moscow: Prohress [in Russian].

Materialy Veb-portalu Derzhavnoi kaznachejs'koi sluzhby Ukrainy [Materials of the Web-portal of the State Treasury of Ukraine]. (n. d.). www.treasury.gov.ua. Retrieved from http://www.treasury.gov.ua [in Ukrainian].

Materialy sajtu Derzhavnoi statystyky Ukrainy [Materials of the site of the State Statistics of Ukraine]. (n. d.). www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Kvasnij, M. M. (2018). Analiz ta osoblyvosti dynamiky bjudzhetu Ukrai'ny v umovah transformacijnyh zmin [Analysis and features of the dynamics of the budget of Ukraine in the conditions of transformation changes]. Social'no-ekonomichni problemy suchasnogo periodu Ukrainy Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 2 (130), 19—25. Lviv: DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy» [in Ukrainian].

Mandel'brot, B. (2004). Fraktaly, sluchaj y fynansy [Fractals, case and fi nance]. Yzhevsk [in Russian].

Kvasnij, M. M. (2018). Modeljuvannja dynamiky valjutnogo rynku v umovah transformacii' na osnovi integruvannja metodiv termodynamiky ta fraktal'nogo analizu[Modeling dynamics of the foreign exchange market in conditions of transformation on the basis of integration of methods of thermodynamics and fractal analysis]. Finansovyj prostir Financial space, 1, 191—198 [in Ukrainian].

Kvasnij, M. M. (2014). Integracija metodiv modeljuvannja dlja prognozuvannja jakosti kredytnogo portfelja banku [Integration of modeling methods for predicting the quality of a bank's loan portfolio]. Aktual'ni problemy ekonomiky Actual problems of the economy, 4, 387—394 [in Ukrainian].

Kozachuk, V. S., & Tymergazina, V. V. (2018). Pobudova vyrobnychyh modelej depozytnyh korporacij Ukrai'ny v umovah transformacii' zasobamy termodynamiky ta fraktal'nogo analizu [Construction of production models of deposit-taking corporations in Ukraine under conditions of transformation by means of thermodynamics and fractal analysis]. V. S. Kozachuk (Eds.). Materialy II turu Vseukrainskoho konkursu studentskykh naukovykh robit u 2017/2018 n.r. zi spetsializatsii «Ekonomichna kibernetyka» Materials of the 2nd round of the All-Ukrainian contest of student research papers in 2017/2018 year from the specialization «Economic Cybernetics», (pp. 55—58). Sumy: Publishing Center of Ivan Franko National University of Lviv [in Ukrainian].

Jashhenko, N. A., & Labsker, L. G. (2013). Teorija igr v jekonomike [Th e theory of games in economics]. Moscow: KnoRus [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Федосов В. Бюджетний менеджмент : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; за заг. ред. В. Федосова. — Київ : КНЕУ, 2004. — 864 с.

Василик О. Д. Бюджетна система України : підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. — Київ : Центр навчальної літератури, 2010. — 544 с.

Шумпетер И. Теория экономического развития / И. Шумпетер. — Москва : Прогресс, 1982. — 454 с.

Матеріали веб-порталу Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua.

Матеріали сайта Державної статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Квасній М. М. Аналіз та особливості динаміки бюджету України в умовах трансформаційних змін / М. М. Квасній // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. — Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2018. — Вип. 2 (130). — С. 19—25.

Мандельброт Б. Фракталы, случай и финансы / Б. Мандельброт. — Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 2004. — 256 с.

Квасній М. М. Моделювання динаміки валютного ринку в умовах трансформації на основі інтегрування методів термодинаміки та фрактального аналізу / М. М. Квасній // Фінансовий простір. — 2018. — № (29). — С. 191—198.

Квасній М. М. Інтеграція методів моделювання для прогнозування якості кредитного портфеля банку / М. М. Квасній // Актуальні проблеми економіки. — 2014. — № 4 (154). — С. 387—394.

Козачук В. С. Побудова виробничих моделей депозитних корпорацій України в умовах трансформації засобами термодинаміки та фрактального аналізу / В. С. Козачук, В. В. Тимергазіна // Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017/2018 н. р. зі спеціалізації «Економічна кібернетика» / [за ред. проф. В. М. Вовка]. — Суми : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 55—58.

Ященко Н. А. Теория игр в экономике : учебное пособие / Н. А. Ященко, Л. Г. Лабскер ; под ред. Л. Г. Лабскер. — Москва : КноРус, 2013. — 264 c.

Copyright (c) 2019 Марія Миколаївна Квасній, Вероніка Віталіївна Тимергазіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х