DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164659

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ Z-ІНДЕКСУ

Олександра Йосипівна Гірна

Анотація


Проаналізовано динаміку фінансової стійкості банківського сектору України на основі побудо-
ви квартальних часових рядів агрегованого і зваженого Z-індексів для вибірки українських банків за період
2010—2017 років. Виявлено доцільність використання медіани як міри центральної тенденції та розмаху як
міри мінливості для розрахунку Z-індексів українських банків. Порівняння зваженого за ринковими частка-
ми Z-індексу з іншими індикаторами стійкості банківської системи підтвердило можливість його трактуван-
ня як агрегованого показника стійкості системи банків. Отримані оцінки агрегованого і зваженого Z-індексів
показали, що фінансова стійкість української банківської системи досягла критичного рівня. Груповий аналіз
вказує на першочергове зниження стійкості державних банків із 2014 року, що підтверджує негативний вплив
монополізації державою банківського сектору. Низькі показники стійкості банків з іноземним капіталом мо-
жуть свідчити про невисоку зацікавленість іноземних інвесторів вкладати в банківський бізнес в Україні в
сучасних умовах. Найкращими з трьох груп виявились показники фінансової стійкості банків з українським
капіталом, що зберегли свою присутність на ринку після очищення банківського сектору у 2015—2017 роках
і демонструють стабілізацію своєї діяльності.


Ключові слова


банківський сектор; фінансова стійкість; ризик неплатоспроможності; Z-індекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylchyshyn, O. B. (2017). Finansova bezpeka bankivskoi systemy Ukrainy: fi losofski determinant [Financial security of the banking system of Ukraine: philosophical determinants]. Ternopil: «Ekonomichna dumka» [in Ukrainian].

Faryna, O. I., & Pervin, A. D. (2015). Suchasni pidkhody do otsinky stabilnosti fi nansovoi systemy krainy [Modern approaches to assessing the stability of the fi nancial system of the country]. Ekonomichnyi analiz Economic analysis, 20, 210—217 [in Ukrainian].

Th e World Bank Group Data Catalog. (2018). datacatalog.worldbank.org. Retrieved from https://datacatalog.worldbank.org.

Li, X., Tripe, D., & Malone, C. (2017). Measuring bank risk: An exploration of Z-score. www.efmaefm.org. Retrieved from http://www.efmaefm.org/0EFMSYMPOSIUM/2017/papers/Measuring%20Bank%20Risk_An%20exploration%20of%20z-score.pdf.

Lepetit, L., & Strobel, F. (2013). Bank insolvency risk and time-varying Z-score measures. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 25, 73—87.

Shumska, S. S., & Piatnytskyi, D. V. (2015). Tendentsii rozvytku ta stiikist bankivskoi systemy Ukrainy [Development Trends and Resilience of the Banking System of Ukraine]. Upravlinnia rozvytkom Development management, 3, 7—19 [in Ukrainian].

Bielova, I. V. (2013). Otsinka fi nansovoi stiikosti bankiv Ukrainy za dopomohoiu metodyky Z-score [Estimation of fi nancial stability of Ukrainian banks by the Z-score method]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine, 37, 45—54 [in Ukrainian].

Kyshakevych, B., & Klymkovych, I. (2018). Estimation of Z-score for Ukrainian banking system. Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, 5, 43—51.

Mamonov, M. E. (2010). Nestrukturnyi podkhod k otsenke urovnia konkurentsyiy v rossyiskom bankovskom sektore [The nonstructural approach to the assessment of the level of competition in the Russian banking sector]. Bankovskoe delo Banking, 11, 24 [in Russian].

Iacobelli, A. (2016). Determinants of Profi tability: Empirical Evidence from the Largest Global Banks. www. albany.edu. Retrieved from https://www.albany.edu/honorscollege/fi les/AntonioIacobelli.pdf.

Ofi tsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Th e offi cial website of the National Bank of Ukraine]. www.bank.gov.ua. Retrieved from http://www.bank.gov.ua/control/allinfo [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Васильчишин О. Б. Фінансова безпека банківської системи України: філософські детермінанти : монографія / О. Б. Васильчишин. — Тернопіль : «Економічна думка», 2017. — 190 с.

Фарина О. І. Сучасні підходи до оцінки стабільності фінансової системи країни / О. І. Фарина, А. Д. Первін // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / ТНЕУ. — Тернопіль : «Економічна думка», 2015. — Т. 20. — С. 210—217.

The World Bank Group Data Catalog [Electronic resource]. — Available at :  ttps://datacatalog.worldbank.org.

Li X. Measuring bank risk: An exploration of z-score [Electronic resource] / X. Li, D. Tripe, C. Malone. — 2017. — Available at :  http://www.efmaefm.org/0EFMSYMPOSIUM/2017/papers/Measuring%20Bank%20Risk_An%20exploration%20of%20z-score.pdf.

Lepetit L. Bank insolvency risk and time-varying Z-score measures / L. Lepetit, F. Strobel // Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. — 2013. — № 25. — P. 73—87.

Шумська С. С. Тенденції розвитку та стійкість банківської системи України / С. С. Шумська, Д. В. П’ятницький // Управління розвитком. — 2015. — № 3 (181). — С. 7—19.

Бєлова І. В. Оцінка фінансової стійкості банків України за допомогою методики Z-score / І. В. Бєлова, М. В. Греченок // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. / ДВНЗ «УАБС НБУ». — 2013. — Вип. 37. — С. 45—54.

Kyshakevych B. Estimation of Z-score for Ukrainian banking system / B. Kyshakevych, I. Klymkovych // Periodyk naukowy Akademii Polonijnej. — 2018. — № 5. — P. 43—51.

Мамонов М. Е. Неструктурный подход к оценке уровня конкуренции в российском банковском секторе / М. Е. Мамонов // Банковское дело. — 2010. — № 11. — С. 24.

Iacobelli А. Determinants of Profi tability: Empirical Evidence from the Largest Global Banks [Electronic resource] / A. Iacobelli. — Available at : https://www.albany.edu/honorscollege/fi les/AntonioIacobelli.pdf.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Copyright (c) 2019 Олександра Йосипівна Гірна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х