DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164661

МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Олена Григорівна Головко, Наталія Олексіївна Гнип, Ерік Антунесович Бакланов

Анотація


Визначено, що конкуренція у сфері страхування має особливості, пов’язані зі специфікою страхо-
вої діяльності, доведено необхідність оцінки рівня конкурентоспроможності страхових компаній. Виявлено
фактори, що впливають на конкурентоспроможність і діяльність страховиків. Відповідно до результатів пе-
ревірки статистичної значущості коефіцієнтів регресії фіктивних змінних визначено лише ті фактори, які ма-
ють суттєвий вплив на конкурентоспроможність страхової компанії: виплати (що є безпосереднім показни-
ком діяльності страхової компанії, адже її фінансовий потенціал складається зі страхових резервів, страхових
виплат та інших показників); валові премії. Побудовано багатофакторну регресійну модель і дисперсійний
аналіз та їх порівняння, що є статично значущі та адекватні. Перевірено статистичну значимість параме-
трів багатофакторної моделі та адекватність за критерієм Фішера. Для перевірки гіпотези про значимість
регресійної моделі використано дисперсійний аналіз. Проведено моделювання впливу факторів на діяльність
страхової компанії для визначення впливу страхових премій на виплати за допомогою фіктивних змінних з
урахуванням характеристик моделей для різних груп страхових компаній. Побудовано регресійне рівняння
для групи великих і середніх страхових компаній, що надало можливість оцінити регресію з диференційова-
ними коефіцієнтами, відповідно сформувавши фіктивні змінні нахилу і перетину. Відповідно до становища
страхової компанії в рейтингу, введено такі фіктивні змінні: 1 — для страхової компанії, що має високий
рівень страхових виплат; 0 — для страхових компаній, що мають недостатній рівень страхових виплат. Пере-
вірено модель на наявність автокореляції, що є відсутньою і може використовуватись як прогнозованою і
оцінювати стан страхової компанії як малих, так і великих на страховому ринку.


Ключові слова


страхова компанія; конкурентоспроможність; виплати; валові премії; моделювання

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Azarenkova, G., Golovko, O., Piddubna, K., & Polurezov, D. (2017). Determining the level of competitiveness and fi nancial capacity of the insurance company. European Journal of Service Management, 22 (2), 5—11.

Tkachenko, N. V. (2007). Strakhuvannya [Insurance]. Kyiv: Lira [in Ukrainian].

Kuznjecova, A. Ja., & Rak, N. Je. (2013). Mekhanizm zabezpechennja konkurentospromozhnosti bankiv v umovakh ekonomiky znanj [Mechanism for ensuring the competitiveness of banks in the knowledge economy]. Kyiv: UBS NBU [in Ukrainian].

Osades, S. S. (2002). Strakhova sprava [Insurance business]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Vojnarenko, M. P., & Skoroboghata, L. V. (2013). Formuvannja konkurentnogho potencialu pidpryjemstv na osnovi semantychnykh merezh [Formation of competitive potential of enterprises on the basis of semantic networks]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu Herald of Khmelnitsky national university, 4. Retrieved from http://tribology.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/VKNU-ES-2013-N4-2-e_202.pdf [in Ukrainian].

Studopediia. Klasternyi analiz [Studios. Cluster analysis]. (n. d.). studopedia.net. Retrieved from http://studopedia.net/4_24446_klasterniy-analiz.html [in Russian].

Sait statisticheskikh tekhnologii. Klasternyi analiz [Center of Statistical Technologies. Cluster analysis]. (n. d.). www.nickart.spb.ru. Retrieved from http://www.nickart.spb.ru/analysis/cluster.php [in Russian].

Reiting strahovykh kompanii 2016. Forbes Ukraina [Rating of insurance companies — 2016. Forbes Ukraine]. (n. d.). forbes.net.ua. Retrieved from http://forbes.net.ua/ua/business/1398567-rejting-strahovih-kompanij-2016 [in Ukrainian].

Halafi an, A. A. (2007). Statistica 6.0. Statisticheskii analiz dannykh [Statistica 6.0.Statistical analysis of data]. Moskow: Binom-Press [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Azarenkova G. Determining the level of competitiveness and fi nancial capacity of the insurance company / G. Azarenkova, O. Golovko, K. Piddubna, D. Polurezov // European Journal of Service Management. — 2017. № 22 (2). — Р. 5—11.

Ткаченко Н. В. Страхування : навч. посіб. / Н. В. Ткаченко. — Київ : Ліра-К, 2007. — 375 с.

Кузнєцова А. Я. Механізм забезпечення конкурентоспроможності банків в умовах економіки знань : монографія / А. Я. Кузнєцова, Н. Є. Рак. — Київ : УБС НБУ, 2013. — 266 с.

Осадець С. С. Страхова справа : підручник / С. С. Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доповн. — Київ : КНЕУ, 2002. — 599 с.

Войнаренко М. П. Формування конкурентного потенціалу підприємств на основі семантичних мереж [Електронний ресурс] / М. П. Войнаренко, Л. В. Скоробогата // Вісник Хмельницького національного університету. — 2013. — № 4. — Режим доступу : http://tribology.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/VKNUES-2013-N4-2-e_202.pdf.

Студопедия. Кластерный анализ [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://studopedia.net/4_24446_klasterniy-analiz.html.

Центр статистических технологий. Кластерный анализ [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.nickart.spb.ru/analysis/cluster.php.

Рейтинг страхових компаній — 2016. Forbes Україна [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://forbes.net.ua/ua/ business/1398567-rejting-strahovih-kompanij-2016.

Халафян А. А. Statistica 6.0. Статистический анализ данных : учебник / А. А. Халафян. — Москва : Бином-Пресс, 2007. — 512 с.

Copyright (c) 2019 Олена Григорівна Головко, Наталія Олексіївна Гнип, Ерік Антунесович Бакланов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х