DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(33)2018164662

ПЕДАГОГІЧНІ ПОКРУЧІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ (МІЖПРЕДМЕТНИЙ ПОГЛЯД)

Оксана Василівна Горбачевська, Олена Олександрівна Халабова

Анотація


В умовах глобалізації набули пріоритету питання не тільки раціонального споживання, а й моделі
поведінки особистості. Тому викладання економічних дисциплін доповнено новим предметом — поведінко-
вою економікою. Поведінкова економіка використовує міжпредметні зв’язки економіки й психології. Розгля-
нуто два види поведінки індивіда — опортуністичної в економіці та «професійної деформації» у педагогіці.
Перший тип поведінки пов’язаний з асиметрією наявної інформації на ринку. Другий тип поведінки характе-
ризує зміни особистості через його професійну діяльність. З другим видом поведінки переплітається поняття
«троянського навчання», яке ми досліджуємо. Проведено опитування серед студентів і викладачів Львівсько-
го навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» про існування «троянського
на-
вчання
» в інституті. На цій основі проведено аналіз факторів, що впливають на «троянське навчання», оціне-
но форми несприйнятливої освіти, зроблено висновки щодо пом’якшення наслідків «троянського навчання»
в освітньому процесі. Зокрема, бачимо шлях подолання цих недоліків у розвитку професійних компетенцій,
як того вимагає Закон України «Про вищу освіту».


Ключові слова


поведінкова економіка; модель особистості; опортуністична поведінка; професійна деформація; троянське навчання; міжпредметні зв’язки; компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Akerlof, D. (1994). Rynok «limonov»: neopredelennost' kachestva i rynochnyy mekhanizm [The market for "lemons": quality uncertainty and the market mechanism]. THESIS, 5, 91—104 [in Russian].

Ariyeli, D. (2014). Povedencheskaya ekonomika. Pochemu lyudi vedut sebya irratsional'no i kak zarabotat' na etom [Behavioral economics. Why do people behave irrationally and how to make money on it]. (P. Mironov, Trans.). Moscow: Mann, Ivanov and Ferber [in Russian].

Hladush, V. A., & Lysenko, H. I. (2014). Pedahohika vyshchoyi shkoly: teoriya, praktyka, istoriya [Higher School Pedagogy: Theory, Practice, History]. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Byelyayeva, E. F., & Zubkova, L. M. (2010). Profesiyna deformatsiya vykladacha vyshchoyi shkoly [Professional deformation of a teacher of higher education]. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky. Kharkivs᾿kyi natsional᾿nyi universytet imeni V. N. Karazina Proceedings of the Department of Pedagogy. Karazin Kharkiv National University, XXIV, 25—32. Kharkiv [in Ukrainian].

Oliynyk, I. V. (2017). Prychyny vynyknennya ta profilaktyka syndrome profesiynoho vyhorannya u pedahohiv [Causes and prevention of professional burnout syndrome among teachers]. Visnyk universytetu imeni Al᾿freda Nobelya. Seriya «Pedahohika i psykholohiya». Pedahohichni nauky Bulletin of Alfred Nobel University, Series «Pedagogy and Psychology». Pedagogical sciences, 1, 118—125 [in Ukrainian].

Maiboroda, H. Ya. (2014.) Profesiyna deformatsiya sotsial᾿nykh pedahohiv ta stratehichni napriamy profilaktyky [Professional deformation of social pedagogues and strategic directions of prevention]. Visnyk Cherkas᾿koho universytetu — Bulletin of Cherkasy University, 24 (317), 77—80 [in Ukrainian].

Smith, A. (2001). Dobrobut natsiy. Doslidzhennya pro pryrodu ta prychyny dobrobutu natsiy [The welfare of nations. Research on the nature and causes of the welfare of nations]. (O. Vasylieva, M. Mezhevkina, A. Malivskyi, Trans). Kyiv: Port-Royal [in Ukrainian].

Levitt, S., & Dabner, S. (2010). Superfrikonomika [Superfriconics]. (P. Mironov, Trans.). Moscow: Mann, Ivanov and Ferber [in Russian].

Konniff, R. (2006). Yestestvennaya istoriya bogatykh: рolevyye issledovaniya [Natural history of the rich. Field studies]. (M. Leonovich, Trans.).Yekaterinburg: U-Faktoriya [in Russian].

Avtonomov, A., Anan'ina, O., & Makasheva, N. (2014). Istoriya ekonomicheskikh ucheniy [History of Economic Thought]. Moscow: INFRA [in Russian].

Kjell, L. A., & Ziegler, J. J. (2005). Teorii lichnosti [Personality theory]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Tsyhul᾿ska, T. F. (2000). Zahal᾿na ta prykladna psykholohiya [General and Applied Psychology]. Kyiv: Naukova Dumka [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 01.07.2014 № 1556-VII [On Higher Education. Law of Ukraine on Jule 1, 2014 № 1556-VII]. (n. d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/paran504 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акерлоф Д. Рынок «лимонов»: неопределенность качества и рыночный механизм / Д. Акерлоф // THESIS. — 1994. — № 5. — С. 91—104.

Ариели Д. Поведенческая экономика. Почему люди ведут себя иррационально и как заработать на этом / Д. Ариели ; пер. с англ. П. Миронов. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 296 с.

Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія : навч. посіб. / В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко. Дніпропетровськ, 2014. — 416 с.

Бєляєва Е. Ф. Професійна деформація викладача вищої школи / Е. Ф. Бєляєва, Л. М. Зубкова // Наукові записки кафедри педагогіки / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. — Харків, 2010. — Вип. ХХІV. — С. 25—32.

Олійник І. В. Причини виникнення та профілактика синдрому професійного вигорання у педагогів / І. В. Олійник // Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Педагогічні науки. — 2017. — № 1 (13). — С. 118—125. — Серія «Педагогіка і психологія».

Майборода Г. Я. Професійна деформація соціальних педагогів та стратегічні напрями профілактики / Г. Я. Майборода // Вісник Черкаського університету. — 2014. — № 24 (317). — С. 77—80. — (Серія «Педагогічні науки»).

Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / А. Сміт ; пер. з англ. О. Васильєва, М. Межевкіна, А. Малівський. — Київ : Port-Royal, 2001. — 594 с.

Левитт С. Суперфрикономика / С. Левитт, С. Дабнер ; пер. с англ. П. Миронов. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2010. — 288 с.

Коннифф Р. Естественная история богатых : полевые исследования / Р. Коннифф ; пер. с англ. М. Леонович. — Екатеринбург : У-Фактория, 2006. — 464 с.

История экономических учений : учеб. пособие / А. Автономов, О. Ананьина, Н. Макашева. — Москва : ИНФРА, 2000. — 784 с.

Хьелл Л. Теории личности / Л. А. Хьелл, Д. Дж. Зиглер. — Санкт-Петербург : Питер, 2005. — 607 с.

Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія : навч. посіб. / Т. Ф. Цигульська. — Київ : Наукова думка, 2000. — 192 с.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/paran504.

Copyright (c) 2019 Оксана Василівна Горбачевська, Олена Олександрівна Халабова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х