DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2-3(35-36)2019193918

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ

Сергій Юрійович Колодій, Леся Олегівна Гаряга, Інна Юріївна Кочума

Анотація


Запропоновано концептуальні підходи до забезпечення збалансованості фінансових ресурсів держави. Досліджено сутність і класифікацію збалансованості фінансових ресурсів держави. Збалансованість фінансових ресурсів держави пропонується трактувати як відповідність між сукупністю грошових засобів, що надійшли в розпорядження центральних і місцевих органів виконавчої влади у процесі формування фінансових ресурсів держави, і сукупністю грошових засобів, що направляються на різні цілі під час їхнього використання. Індикаторами збалансованості фінансових ресурсів держави визначено: баланс зведеного бюджету; обсяг державного боргу; залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР). Обґрунтовано основні загальні та спеціальні положення концепції інституціонального регулювання збалансованості фінансових ресурсів держави. Детально  охарактеризовано окремі аспекти спеціальних положень концепції інституціонального регулювання збалансованості фінансових ресурсів держави. Виділено ключові проблеми формування, виконання, збалансування і забезпечення безперебійного фінансування фінансових ресурсів держави. Розроблено пропозиції щодо вжиття заходів і використання відповідних інструментів для вдосконалення управління фінансовими ресурсами держави.

Ключові слова


фінансові ресурси держави; індикатори збалансованості фінансових ресурсів держави; концепція інституціонального регулювання збалансованості фінансових ресурсів держави; інструменти інституціонального регулювання збалансованості фінансових ресурсів держави

Повний текст:

PDF

Посилання


Report of the UN Development Program «On the Development of Human Capital» for 2007—2008. (2008). Retrieved from http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-8.

Report of the UN Development Program «On the Development of Human Capital» for 2010 (2010). Retrieved from http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010.

Strokovych, H. V., & Honcharuk, S. V. (2017). Vzaiemozviazok ekonomichnykh katehorii «finansy», «finansuvannia», «finansove zabezpechennia», «finansovi resursy» [Relationship between the economic categories of «finance», «financing», «financial security», «financial resources»]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu — Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, 16, 2, 113—120 [in Ukrainian].

Pavliuk, K. V. (1997). Finansovi resursy derzhavy [Financial resources of the state]. Kyiv: NIOS [in Ukrainian].

Rozhko, O. (2012). Spetsyfika formuvannia finansovykh resursiv derzhavy v umovakh finansovoi kryzy [Specificity of formation of financial resources of the state in conditions of financial crisis]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika — Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy, 132, 49—52 [in Ukrainian].

Yehorov, V. O. (2010). Resursy finansovoi systemy i stratehiia ekonomichnoho zrostannia [Resources of the financial system and strategy of economic growth]. Finansy Ukrainy — Finance of Ukraine, 9, 45—53 [in Ukrainian].

Zelisko, I. M. (2016). Rol finansovykh resursiv v diialnosti ekonomichnykh subiektiv: teoretychnyi aspect [The role of financial resources in the activities of economic entities: a theoretical aspect]. Efektyvna ekonomika — An efficient economy, 12. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5296 [in Ukrainian].

Baskakov, A. Yu. (2017). Biudzhetnyi menedzhment u mekhanizmi upravlinnia finansovymy resursamy derzhavy [Budget management in the mechanism of management of financial resources of the state]. Extended abstract of candidate’s thesis. Chernіhiv: Chernihivskyi natsionalnyi tekhnolohichnyi universytet [in Ukrainian].

Dropa, Yu. A. (2017). Finansovi resursy rozvytku natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Financial resources for the development of the national economy of Ukraine]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Vorobiov, Yu. M. (2009). Teoretychni zasady formuvannia i vykorystannia finansovykh resursiv v sotsialno-ekonomichnii systemi derzhavy [Theoretical principles of formation and use of financial resources in the socio-economic system of the state]. Nauchnyiy vestnik: finansyi, banki i investitsii — Scientific Bulletin: Finance, Banks and Investment, 4, 16—24 [in Ukrainian].

Oparin, V. M. (2004). Finansoviresursy: problemyvyznachennia ta rozmishchennia [Financial resources: problems of definition and placement]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy — Bulletin of the National Bank of Ukraine, 5, 11—18 [in Ukrainian].

Chunytska, I. I. (2007). Finansovi resursy yak bazys formuvannia finansovoho potentsialu [Financial resources as a basis for the formation of financial potential]. Ekonomika ta derzhava — Economy and the state, 5, 29—31 [in Ukrainian].

Kolodii, S. Yu. (2011). Institutsional’noye regulirovaniye formirovaniya i ispol’zovaniya finansovykh resursov gosudarstva v posttransformatsionnoy ekonomike [Institutional regulation of the formation and use of state financial resources in the post-transformation economy]. Simferopol: LLC «DiAiPi» [in Russian].

Rudenko, M. V. (2018). Teoretychni osnovy instytutsionalnykh zmin natsionalnoi ekonomiky [Theoretical foundations of institutional changes in the national economy]. Finansovyi prostir — Financial space, 1 (29), 108—116 [in Ukrainian].

Shahova, G. Ya. (1993). Finansovyie resursyi v sisteme makroekonomicheskih vzaimosvyazey [Financial resources in the system of macroeconomic relationships]. Finansyi — Finance, 3, 3—11 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Report of the UN Development Program «On the Development of Human Capital» for 2007—2008 [Electronic resource]. — Available at : http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-8.

Report of the UN Development Program «On the Development of Human Capital» for 2010 [Electronic resource]. —  Available at : http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010.

Строкович Г. В. Взаємозв’язок економічних категорій «фінанси», «фінансування», «фінансове забезпечення», «фінансові ресурси» / Г. В. Строкович, С. В. Гончарук // Науковий вісник Ужгородського національного  університету. — 2017. — Вип. 16. — Ч. 2. — С. 113—120.

Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави : монографія / К. В. Павлюк. — Київ : НІОС, 1997. — 176 с.

Рожко О. Специфіка формування фінансових ресурсів держави в умовах фінансової кризи / О. Рожко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. — 2012. — № 132. — С. 49—52.

Єгоров В. О. Ресурси фінансової системи і стратегія економічного зростання / В. О. Єгоров // Фінанси України.  — 2010. — № 9. — С. 45—53.

Зеліско І. М. Роль фінансових ресурсів в діяльності економічних суб’єктів: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / І. М. Зеліско // Ефективна економіка. — 2016. — № 12. — Режим доступу :  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5296.

Баскаков А. Ю. Бюджетний менеджмент у механізмі управління фінансовими ресурсами держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 — фінанси, гроші і кредит / А. Ю. Баскаков ; Чернігівський національний  технологічний університет. — Чернігів, 2017. — 24 с.

Дропа Ю. А. Фінансові ресурси розвитку національної економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 – фінанси, гроші і кредит / Ю. А. Дропа ; Львівський національний університет імені Івана Франка. —  Львів, 2017. – 40 с.

Воробйов Ю. М. Теоретичні засади формування і використання фінансових ресурсів в соціально-економічній системі держави / Ю. М. Воробйов // Научный вестник: финансы, банки и инвестиции. — 2009. — № 4. — С.  16—24.

Опарін В. М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення / В. М. Опарін // Вісник Національного банку України. — 2004. — № 5. — С. 11—18.

Чуницька І. І. Фінансові ресурси як базис формування фінансового потенціалу / І. І. Чуницька // Економіка та держава. — 2007. — № 5. — С. 29—31.

Колодий С. Ю. Институциональное регулирование формирования и использования финансовых ресурсов  государства в посттрансформационной экономике : монография / С. Ю. Колодий. — Симферополь : ООО  «ДиАйПи», 2011. — 328 с.

Руденко М. В. Теоретичні основи інституціональних змін національної економіки / М. В. Руденко // Фінансовий  простір. — 2018. — № 1 (29). — С. 108—116.

Шахова Г. Я. Финансовые ресурсы в системе макроэкономических взаимосвязей / Г. Я. Шахова // Финансы. — 1993. — № 3. — С. 3—11.

Copyright (c) 2020 Сергій Юрійович Колодій, Леся Олегівна Гаряга, Інна Юріївна Кочума

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х