DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2-3(35-36)2019193927

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Наталія Ігорівна Козьмук, Мар’яна Романівна Решетник

Анотація


З’ясовано, що зайнятість населення є важливим показником соціального прогресу суспільства. Зайнятість населення можна розглядати як сукупністю відносин, пов’язаних із забезпеченням працездатного населення робочими місцями, як безпосередньо процес забезпечення робочими місцями та як відносну категорію, тобто ступінь участі працездатного населення в суспільній праці, яка приносить дохід. Установлено, що з розвитком ринкової економіки і загострення проблем зайнятості у світовій економіці в умовах НТР нетипові форми зайнятості витісняють стандартну зайнятість. Визначено, що на рівень зайнятості впливають як макроекономічні чинники (соціально-економічний устрій, політика держави), так і чинники, які залежать від певного способу, мети форми організації виробництва, рівня розвитку продуктивних сил. Зазначено, що винагорода праці виступає однією з важливих передумов ефективної зайнятості людини. При цьому ефективною може визнаватися зайнятість, яка забезпечує ефективність використання наявних трудових ресурсів та їх найбільш повне залучення у процесі суспільного виробництва, забезпечуючи максимальне задоволення особистих і суспільних потреб населення.

Ключові слова


зайнятість; ефективна зайнятість; форми зайнятості; структура зайнятості; трудові ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Kalyna, A. V. (2014). Ekonomika praci [Labor economics]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].

Libanova, E. M. (2013). Rynok praci [The labor market]. Kyiv: Centr navchalnoi literatury; Nika-Centr. El’ga [in Ukrainian].

Bulanova, V. S., & Volgyna, N. A. (2015). Rynok truda [The labor market]. Moscow: «Ekzamen» [in Russian].

Maceljuh, N. P., & Maksymenko, I. A. (2014). Istorija ekonomiky ta ekonomichnoi dumky. Politychna ekonomija. Mikroekonomika. Makroekonomika [History of Economics and Economic Thought]. Kyiv: Centr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Bashnjanyn, G. I., Lazur, P. Yu., & Medvedev, B. C. (2015). Politychna ekonomija. Chastyna 1: Zagalna ekonomichna teorija; Chastyna 2: Specialna ekonomichna teorija [Political Economy: Part 1: General Economic Theory; Part 2: Special economic theory]. Kyiv: Nika-Centr; Elga [in Ukrainian].

Gryniov, V. M., Novikova, M. M., & Salun, M. M., (et al.) (2014). Administratyvne upravlinnja trudovym potencialom [Administrative management of labor potential]. Kharkiv: HNEU [in Ukrainian].

Ishhenko, N. A. (2015). Efektyvna zajnjatist’ jak peredumova ekonomichnogo zrostannja ta innovacijnogo rozvytku ekonomiky [Effective Employment as a Precondition for Economic Growth and Innovative Economic Developmen]. Efektyvni modeli upravlinnja v suchasnyh umovah — Effective management models in modern conditions: theory and practi. Kirovograd: «Ekskljuzyv-System» [in Ukrainian].

Onikijenko, V. V., Yemelianenko, L. M., & Teron, I. V. (2006). Innovacijna paradygma socialnoekonomichogo rozvytku Ukrainy [An innovative paradigm of social and economic development of Ukraine]. Kyiv: RVPS Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Калина А. В. Економіка праці : навч. посіб. / А. В. Калина. — Київ : МАУП, 2014. — 215 с.

Лібанова Е. М. Ринок праці : навч. посіб. / Е. М. Лібанова. — Київ : Центр навчальної літератури, 2013. — 192 с.

Буланова В. С. Рынок труда : учебник / В. С. Буланова, Н. А. Волгина. — Москва : «Экзамен», 2015. — 448 с.

Мацелюх Н. П. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. для самост. підгот. до курс. екзаменів та компл. держ. Екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. — 2-ге вид., перероб. і доповн. — Київ : Центр учбової літератури, 2014. — 382 с.

Башнянин Г. І. Політична економія : підручник / Г. І. Башнянин, П. Ю. Лазур, B. C. Медведєв. — Київ : Ніка-Центр; Ельга, 2015. — Ч. 1 : Загальна економічна теорія ; Ч. 2 : Спеціальна економічна теорія. — 516 с.

Гриньов В. М. Адміністративне управління трудовим потенціалом / В. М. Гриньов, М. М. Новікова, М. М.  Салун [та ін.]. — Харків : ХНЕУ, 2014. — С. 28.

Іщенко Н. А. Ефективна зайнятість як передумова економічного зростання та інноваційного розвитку економіки / Н. А. Іщенко // Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 10—11 червня 2016 р. — Кіровоград : «Ексклюзив-Систем», 2016. — С. 159—160.

Онікієнко В. В. Інноваційна парадигма соціально-економічого розвитку України / В. В. Онікієнко, Л. М.  Ємельяненко, І. В. Терон. — Київ : РВПС України НАН України, 2006. — 480 с.

Copyright (c) 2020 Наталія Ігорівна Козьмук, Мар’яна Романівна Решетник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х