DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2-3(35-36)2019193929

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Оксана Володимирівна Мельник

Анотація


Представлено результати узагальнення підходів до визначення стратегії та обґрунтовано доцільність розширення інваріантної структури стратегії капіталізації, яку можна представити як зв’язок таких елементів «стратегічний контекст — стратегічний процес — зміст стратегії — стратегічні орієнтації». У такій змістовній постановці цю новацію імплементовано в авторську логіку дослідження капіталізації підприємства, що дозволило актуалізувати низку питань, які є пріоритетними щодо управлінського фокусування на процесах і результатах капіталотворення за сучасних умов діяльності. Новизна авторського підходу полягає в розширенні змістовних меж дослідження процесів капіталотворення, що пов’язано зі зміною пріоритетних форм капіталу з матеріально-фінансових на нематеріальні його види. Більш складною стає природа капіталотворення, яка виходить за межі економіки підприємства і стає міждисциплінарною. Забезпечення економічних результатів шляхом забезпечення зростання фундаментальної та ринкової цінності підприємства стають залежними від якості стратегічного процесу та змісту стратегії, які визначаються стратегічним контекстом і стратегічними орієнтаціями.

Ключові слова


капіталізація; цінність; стратегія; інкорпорований та об’єктивований простір; капіталотворення

Повний текст:

PDF

Посилання


Kat’kalo, V. S. (2007). Evolyuciya teorii strategicheskogo upravleniya [Evolution of the theory of strategic management]. Doctor’s thesis. Saint Petersburg [in Russian].

Kat’kalo, V. S. (2008). Evolyuciya teorii strategicheskogo upravleniya [Evolution of the theory of strategic management]. Saint Petersburg: Vysshaya shkola menedzhmenta, Izdatel’stvo SPbGU [in Russian].

Nalyvaiko, A. P., Reshetniak, T. I., & Yevdokymova, N. M. (et al.). (2013). Stratehiia pidpryiemstva: adaptatsiia orhanizatsii do vplyvu svitovykh suspilno-ekonomichnykh protsesiv [Enterprise strategy: adaptation of organizations to the influence of world socio-economic processes]. A. P. Nalyvaiko (Ed.). Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Gurkov, I. B. (2008). Strategiya i struktura korporacii [Strategy and corporation structure]. Moscow: Izdatel’stvo «Delo» ANH [in Russian].

Van der Heijden, K. (2005, January). Scenarios: The Art of Strategic Conversation (2nd ed.). Wiley [in English].

Vostriakov, O. V. (2010). Osoblyvosti postindustrialnoi ekonomiky yak faktor vplyvu na realizatsiiu stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom [Features of post-industrial economy as a factor of influence on realization of strategic enterprise management]. Ekonomika pidpryiemstva: teoriia ta praktyka — Business Economics: Theory and Practice : materials of the III International Research Practical Conference (pp. 57—59). Kiev: KNEU [in Ukrainian].

Vostriakov, O. V., & Hrebeshkova, O. M. (2010). Metodolohiia stratehichnoho protsessu na pidpryiemstvi: problemy ta napriamy rozvynennia [Methodology of strategic process at the enterprise: problems and directions of development]. Vcheni zapysky — Scientific notes, 12, 85—91 [in Ukrainian].

Vostriakov, O. V. (2011). Stratehichnyi protses na pidpryiemstvi v konteksti teorii stratehii [Strategic process at the enterprise in the context of strategy theory]. Vcheni zapysky — Scientific notes, 14, 2, 26—33 [in Ukrainian].

Belyaeva, T. V. (2015). Koncepciya strategicheskih orientacij: osnovnye napravleniya issledovanij [The concept of strategic orientations: the main directions of research]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta — Bulletin of the St. Petersburg University, 4, 152—189 [in Russian].

Shirokova, G. V., & Bogatyreva, K. A. (2014). Vzaimosvyaz’ predprinimatel’skoy napravlennosti i rezul’tatov deyatel’nosti firmy: rezul’taty issledovaniy rossiyskogo malogo i srednego biznesa [The relationship of entrepreneurial orientation and the results of the company: the results of a study of Russian small and medium-sized enterprises]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Menedzhment — Bulletin of the St. Petersburg University, Management, 1, 3—27 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Катькало В. С. Эволюция теории стратегического управления : дис. … д-ра экон. наук : 08.00.05 / В. С. Катькало. — Санкт-Петербург, 2007. — 581 с.

Катькало В. С. Эволюция теории стратегического управления : монография / В. С. Катькало. — Санкт-Петербург : Высшая школа менеджмента ; Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2008. — 548 с.

Наливайко А. П. Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : монографія / А. П. Наливайко, Т. І. Решетняк, Н. М. Євдокимова та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. П. Наливайка]. — Київ : КНЕУ, 2013. — 454 с.

Гурков И. Б. Стратегия и структура корпорации : учеб. пособие / И. Б. Гурков. — 2-е изд., перераб. — Москва : Изд-во «Дело» АНХ, 2008. — 288 с.

Van der Heijden K. Scenarios: The Art of Strategic Conversation / K. van der Heijden. — (2nd ed.) // Wiley. — 2005. — January. — 356 p.

Востряков О. В. Особливості постіндустріальної економіки як фактор впливу на реалізацію стратегічного управління підприємством / О. В. Востряков // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол. : Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. — Київ : КНЕУ, 2010. — С. 57—59.

Востряков О. В. Методологія стратегічного процесу на підприємстві: проблеми та напрями розвинення / О. В. Востряков, О. М. Гребешкова // Вчені записки. — 2010. — № 12. — С. 85—91.

Востряков О. В. Стратегічний процес на підприємстві в контексті теорії стратегії / О. В. Востряков // Вчені записки. — 2011. — Вип. 14. — Ч. 2. — С. 26—33.

Беляева Т. В. Концепция стратегических ориентаций: основные направления исследований / Т. В. Беляева // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 2015. — № 4. — С. 152—189.

Широкова Г. В. Взаимосвязь предпринимательской ориентации и результатов деятельности фирмы: результаты исследования российских фирм малого и среднего бизнеса / Г. В. Широкова, К. А. Богатырева // Вестник СПбГУ. Менеджмент. — 2014. — № 1. — С. 3—27.

Copyright (c) 2020 Оксана Володимирівна Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х