DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2-3(35-36)2019193940

ОПЕРАТИВНИЙ І СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Наталія Володимирівна Ткаченко, Людмила Сергіївна Селіверстова

Анотація


З’ясовано цільові орієнтири страхової компанії та здійснено їхню класифікацію з урахуванням різних критеріїв, а саме: за ступенем важливості, можливістю вимірювання, строками реалізації, ступенем охоплення та поставленою метою. Обґрунтовано значущість контролінгу як системи, що покликана забезпечити як координаційну, методичну та інформаційну підтримку менеджменту компанії у процесі ухвалення управлінських рішень, так і оцінювати внутрішні можливості та резерви страховика в умовах ризикового середовища.
Визначено сутність, специфічні ознаки і завдання стратегічного контролінгу в діяльності страхової компанії задля забезпечення конкурентних переваг, фінансової стійкості та ефективного її розвитку. З’ясовано інструментальну базу стратегічного контролінгу. Представлено основні елементи оперативного контролінгу та унаочнено основні його інструменти, що використовуються у практичній діяльності страховиків. Акцентовано увагу на основних відмінностях між стратегічним та оперативним контролінгом страховика в розрізі таких позицій, як: цільова спрямованість, часовий горизонт, наявність альтернатив, широта охоплення, напрям роботи, джерельна база, ступінь деталізації, точність оцінок
та рівень структуризації проблем.

Ключові слова


стратегічний контролінг; оперативний контролінг; стратегія; фінансова стійкість; платоспроможність; інструментарій контролінгу; страхова компанія

Повний текст:

PDF

Посилання


Tkachenko, N. V. (2012). Osnovni zavdannia ta instrumenty kontrolinhu finansovoi stiikosti strakhovoi kompanii [Main tasks and instruments of controlling the financial stability of an insurance company]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy — Bulletin of the National Bank of Ukraine, 3, 38—43 [in Ukrainian].

Schultz, V. (2010). Basiswissen Controlling. Instrumente fur die Praxis. Munchen: Deutscher Taschenbuch Verlag [in Deutsch].

Tarasiuk, M. V. (2008). Osnovni etapy ta prychyny rozvytku kontseptsii kontrolinhu [Main stages and reasons for the development of the concept of controlling]. Investytsii: praktyka ta dosvi — Investments: practice and experience, 19, 20—24 [in Ukrainian].

Rambusch, R. (2012). Interne Kundenzufriedenheit mit dem Controllerbereich. Wiesbaden: Gabler Verlag Springer Fachmedien [in Deutsch].

Tereshchenko, T. O. Zhuravel, M. O., & Humeniuk, M. O. (2017). Finansovyi kontrolinh u systemi upravlinnia kompaniieiu [Controlling in the Company’s Management System]. Mykolaivskyi natsionalnyi universytet imeni V. O. Sukhomlynskoho — Nikolaev National University named after V. O. Sukhomlinsky, 20, 584—588 [in Ukrainian].

Popova, I. V. (2012). Problemy udoskonalennia finansovoho kontroliu strakhovykh kompanii [Problems of improvement of financial control of insurance companies]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini — Formation of market relations in Ukraine, 6, 200—206. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_6_44 [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. O., & Babiak, N. D. (2013). Finansovyi kontrolinh [Financial Controlling]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Ivakhnenkov, S. V., & Melis, O. V. (2009). Finansovyi kontrolinh: metody ta informatsiini tekhnolohii [Financial Controlling: Methods and Information Technologies]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ткаченко Н. В. Основні завдання та інструменти контролінгу фінансової стійкості страхової компанії / Н. В. Ткаченко // Вісник Національного банку України. — 2012. — № 3 (193). — С. 38—43.

Schultz V. Basiswissen Controlling. Instrumente fur die Praxis / V. Schultz. — Munchen : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2010.

Тарасюк М. В. Основні етапи та причини розвитку концепції контролінгу / М. В. Тарасюк // Інвестиції: практика та досвід. — 2008. — № 19. — С. 20—24.

Rambusch R. Interne Kundenzufriedenheit mit dem Controllerbereich / R . Rambusch. — Wiesbaden : Gabler Verlag Springer Fachmedien, 2012.

Терещенко Т. О. Фінансовий контролінг у системі управління компанією / Т. О. Терещенко, М. О. Журавель, М. О. Гуменюк // Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. — 2017. — Вип. 20. — С. 584—588.

Попова І. В. Проблеми удосконалення фінансового контролю страхових компаній [Електронний ресурс] / І. В. Попова // Формування ринкових відносин в Україні. — 2012. — № 6. — С. 200—206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_6_44.

Терещенко О. О. Фінансовий контролінг : [навч. посіб.] / О. О. Терещенко, Н. Д. Бабяк. — Київ : КНЕУ, 2013. — 407 с.

Івахненков С. В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології / С. В. Івахненков, О. В. Меліс. — Київ : Знання, 2009. — 319 с.

Copyright (c) 2020 Наталія Володимирівна Ткаченко, Людмила Сергіївна Селіверстова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х