DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2-3(35-36)2019193944

МЕТОДИ І МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лариса Леонідівна Гриценко, Ірина Миколаївна Боярко, Катерина Юріївна Шамкало

Анотація


Систематизовано та узагальнено визначення понять «фінансовий стан» і «фінансовий аналіз», запропоновано їхнє авторське трактування, згідно з яким фінансовий аналіз — це комплексна поточна оцінка фінансового стану, яка здійснюється на основі фінансової звітності та надає прогноз на найближчу і більш віддалену перспективу, тобто очікувані параметри діяльності підприємства. Здійснено контент-аналіз визначення поняття «фінансовий аналіз». Проведено детальний аналіз основних методів і методик аналізу фінансового стану, наведено їхні характеристики, виділено переваги і недоліки. Обґрунтовано доцільність і досліджено особливості використання певних методів і методик для аналізу фінансового стану малих підприємств. Установлено, що більшість методів і прийомів аналізу фінансового стану базуються на коефіцієнтному аналізі. Зроблено висновок про потребу розроблення диференційованого підходу до встановлення нормативних значень фінансових показників для підприємств різних видів економічної діяльності.

Ключові слова


фінансовий стан; фінансовий аналіз; аналіз фінансового стану; комплексна оцінка фінансового стану; метод коефіцієнтного аналізу; фінансовий результат

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilyk, M. D., Pavlovska, O. V., Prytuliak, N. M., & Nevmerzhytska, N. Yu. (2009). Finansovyi analiz [Financial analysis]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Sarapina, O. A., & Pinchuk, T. A. (2013). Kompleksnyi analiz finansovoho stanu yak element antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Comprehensive analysis of financial condition as an element of crisis management of the enterprise]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky — Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic Sciences, 4, 145—150. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_4_26 [in Ukrainian].

Azarova, A. O. & Ruzakova, O. V. (2010). Matematychni modeli ta metody otsiniuvannia finansovoho stanu pidpryiemstva [Mathematical models and methods for evaluating the enterprise financial condition]. Vinnytsia: VNTU. Retrieved from http://publish.vntu.edu.ua/txt/Azarova_MatemModTaMetOcinuvFinStanuPidpr363.pdf [in Ukrainian].

Tytarenko, O. S. (2012). Sutnisna kharakterystyka finansovoho stanu pidpryiemstva [Essential characteristics of the enterprise’ financial condition]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Ekonomichni nauky — Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade. Economic Sciences, 3, 177—181. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2012_3_37 [in Ukrainian].

Hrytsenko, L. L., Deyneka, O. V., & Boyarko, I. M. (2015). Finansy pidpryyemstv: Praktykum [Companies’ finance: Workshop]. Sumy [in Ukrainian].

Shamota, H. M., & Malysh, D. O. (2013). Doslidzhennia pidkhodiv do kompleksnoi otsinky finansovoho stanu pidpryiemstva [Research of approaches to the complex estimation of the enterprise’ financial condition]. Biznes inform — Business inform, 3, 271—278. Retrieved from http://business-inform.net/pdf/2013/3_0/271_278.pdf [in Ukrainian].

Maistro, R. H., & Pozdniakova, A. A. (2013). Vazhlyvist systematychnoho provedennia analizu finansovoho stanu pidpryiemstva [The importance of systematic analysis of the enterprise’ financial condition]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichno houniversytetu «HPI». Tekhnichnyi prohres ta efektyvnist vyrobnytstva — Bulletin of the National Technical University «HPI». Technical progress and production efficiency, 20, 163—168. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_20_27 [in Ukrainian].

Hromova, A. Ye., Kramarenko, K. V., & Rudyk, T. O. (2016). Analiz finansovoho stanu pidpryiemstva z ohliadu efektyvnoho vykorystannia finansovykh resursiv [Analysis of enterprise financial condition in the context of effective use of financial resources]. Molodyi vchenyy — Young scientist, 5, 44—47. Retrieved from http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/5/12.pdf [in Ukrainian].

Tantsyura, M. Yu., Dzhaparova, L R., & Chebykin, S. S. (2012). Rol finansovoho stanu v systemi analizu finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva [The role of financial condition in the system of analysis of enterprise’ financial and economic activity]. Kultura narodov Prychernomorya — Culture of the peoples of the Black Sea, 227, 78—80. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45772/22-Tantcyura.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Kulya, O. H. (2014). Problemy finansovoho analizu pidpryiemstva [Problems of enterprise’ financial analysis]. Upravlinnya rozvytkom — Management development, 13, 49—50. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_13_22 [in Ukrainian].

Mazur, V. A., Tomchuk, O. F., & Branitskyi, Yu. Yu. (2017). Metodyka analizu finansovoho stanu pidpryiemstva vidpovidno do vymoh vnutrishnikh i zovnishnikh korystuvachiv [Methods of analysis of the enterprise’ financial condition in accordance with the requirements of internal and external users]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannya nauky i praktyky — Economy. Finances. Management: topical issues of science and practice, 3, 7—20. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_3_3 [in Ukrainian].

Zakharova, N. Yu. (2013). Metodychni pidkhody shchodo otsinky finansovoho stanu pidpryiemstva [Methodical approaches to the evaluation of the enterprise’ financial condition]. Zbirnyk naukovykh prats Tavriyskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky) — Scientific papers of Tavria state agrotechnological university (economic sciences), 2 (3), 128—133. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2%283%29__17 [in Ukrainian].

Kovalev, V. V. (2006). Finansovyj analiz: Upravleniya kapitalom. Vybor investicij. Analiz otchetnosti [Financial analysis: Management of capital. The choice of investments. Reporting Analysis]. Moscow: Finansy y statystyka [in Russian].

Sheremet, A. D., & Nehashev, E. V. (2008). Metodika finansovogo analiza deyatel'nosti kommercheskih organizacij [Methods of financial analysis of commercial organizations’ activity]. Moscow: Ekonomika [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білик М. Д. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. — Вид. 2-ге, без змін. — Київ : КНЕУ, 2009. — 592 с.

Сарапіна О. А. Комплексний аналіз фінансового стану як елемент антикризового управління підприємством [Електронний ресурс] / О. А. Сарапіна, Т. А. Пінчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2013. — Вип. 4. — С. 145—150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_4_26.

Азарова А. О. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — Режим доступу : http://publish.vntu.edu.ua/txt/Azarova_MatemModTaMetOcinuvFinStanuPidpr363.pdf.

Титаренко О. С. Сутнісна характеристика фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / О. С. Титаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Економічні науки. — 2012. — № 3. — С. 177—181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2012_3_37.

Гриценко Л. Л. Фінанси підприємств : практикум : навч. посіб. / Л. Л. Гриценко, О. В. Дейнека, І. М. Боярко. — Суми, 2015. — 285 с.

Шамота Г. М. Дослідження підходів до комплексної оцінки фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / Г. М. Шамота, Д. О. Малиш // Бізнес інформ. — 2013. — № 3. — Режим доступу : http://business-inform.net/pdf/2013/3_0/271_278.pdf.

Майстро Р. Г. Важливість cистематичного проведення аналізу фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / Р. Г. Майстро, А. А. Позднякова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Технічний прогрес та ефективність виробництва. — 2013. — № 20. — С. 163—168. — Режим доступу :  http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2013_20_27.

Громова А. Є. Аналіз фінансового стану підприємства з огляду ефективного використання фінансових ресурсів [Електронний ресурс] / А. Є. Громова, К. В. Крамаренко, Т. О. Рудик // Молодий вчений. — 2016. — № 5. — Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/5/12.pdf.

Танцюра М. Ю. Роль фінансового стану в системі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства [Електронний ресурс] / М. Ю. Танцюра, Л. Р. Джапарова, С. С. Чебикін // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 227. — С. 78—80. — Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45772/22-Tantcyura.pdf?sequence=1.

Куля О. Г. Проблеми фінансового аналізу підприємства [Електронний ресурс] / О. Г. Куля // Управління розвитком. — 2014. — № 13. — С. 49—50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_13_22.

Мазур В. А. Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів [Електронний ресурс] / В. А. Мазур, О. Ф. Томчук, Ю. Ю. Браніцький // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2017. — № 3. — С. 7—20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_3_3.

Захарова Н. Ю. Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / Н. Ю. Захарова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). — 2013. — № 2 (3). — С. 128—133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2%283%29__17.

Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управления капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В. В. Ковалев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Финансы и статистика, 2006. — 512 с.

Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций /А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Экономика, 2008. — 208 с.

Copyright (c) 2020 Лариса Леонідівна Гриценко, Ірина Миколаївна Боярко, Катерина Юріївна Шамкало

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х