DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2-3(35-36)2019193951

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ І РОЗВИТКУ КАДРІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

Микола Андрійович Вознюк, Роман Євгенович Богів

Анотація


Розглянуто особливості еволюції фінансового сектору, зміну методів надання його послуг і взаємовідносин зі своїми споживачами. Беручи до уваги підвищення вимог до кадрів у фінансовій системі країни, окреслено нові завдання перед системою професійної підготовки і розвитку кадрів фінансового сектору економіки. Окреслено перспективи і загрози використання технологій в інституціях фінансового сектору. Використано формат SWOT-аналізу для конкретизації та виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз у сфері професійної підготовки кадрів фінансового сектору. Сформульовано основні компетенції, що повинні бути притаманні працівникам системи кадрового забезпечення фінансового сектору економіки. Запропоновано дорожню карту розвитку компетенцій і професійної підготовки кадрів фінансового сектору економіки, що включає етапи розвитку, характеристику навичок і вмінь, а також необхідні заходи для набуття зазначених компетенцій. Як етапи розвитку виділено: студент-новачок, студент-професіонал, етап професійної адаптації, професіонал і досвідчений професіонал. Студентський період формування компетенцій розділено на два етапи, що пояснюється відмінністю між навичками студентів молодших і старших курсів. Разом з тим важливе місце в потрібних заходах для набуття зазначених компетенцій займають інноваційні методи навчання, оскільки для сучасного спеціаліста не достатньо одного лиш запам’ятовування, потрібні методи, що спонукатимуть студентів до пошуку нових знань самостійно та усвідомлено. Зроблено висновки, що під
впливом швидких змін у сучасному світі формування компетенцій кадрів фінансового сектору вимагає використання нетрадиційних методів. Саме заклади вищої освіти повинні позиціонуватися і реально функціонувати як джерела здобуття та накопичення нових, унікальних знань, мають відповідати всезростаючим вимогам «споживачів знань».

Ключові слова


фінансовий сектор; фінансові технологі; кадри; компетенції; професійна підготовка; заклади вищої освіти

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Shevchuk, L.T., & Shevchuk, I. B. (2019). Novi tendentsii u formuvanni kadrovoho potentsialu finansovoi sfery [New tendencies in formation of personnel potential of financial sphere]. Scientific notes of Lviv University of Business and Law, 1, 113—118 [in Ukrainian].

Voznyuk, M. A., & Bohiv, R. Ye. (2019). Vyklyky fintekhu: nevidvorotni zminy [Fintech challenges: inevitable changes]. Filosofiia finansovoi tsyvilizatsii: liudyna u sviti hroshei — The philosophy of financial civilization: the person in the world of money. Z. E. Skrynnyk (Eds.). (pp. 72—77). Kyiv: SHEI «Banking University» [in Ukrainian].

Metody formuvannia systemy kadrovoho zabezpechennia bankivskykh ustanov [Methods of formation of personnel system of banking institutions]. Proceedings from APULREP ’13: II naukovo-praktychna konferentsiia studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh «Aktualni problemy upravlinnia liudskymy resursamy ta ekonomika pratsi» — Second Scientific and Practical Conference of Students, Graduate Students and Young Scientists «Actual Problems of Human Resource Management and Labor Economics». (pp. 70—72). Lviv: LIBS UBS NBU [in Ukrainian].

Voznyuk-Bohiv, І. (2016). Global view on the trends of the financial sector development. Mezhdunarodnye nauchnye issledovaniya — International scientific research: Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference «Problems and Perspectives of modern science». (Vol. 2), (pp. 112—115). Moscow: «ISIjournal» [in English].

Formuvannia kadrovoho potentsialu finansovoho sektoru ekonomiky rehionu [Formation of personnel potential of the financial sector of the region’s economy]. Candidate’s thesis. Lviv: PHEI «UBL» [in Ukrainian].

Voznyuk, M., & Huzar, U., Lutsyk, M., & Voznyuk-Bohiv, I. (2018). The innovative teaching methods of financial specialists in terms of European integration of the educational. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky — Financial and credit activities: problems of theory and practice, 3 (26), 484—493 [in English].

Lutsyk, M. V., & Voznyuk-Bohiv, I. M. (2016). Doslidzhennia tendentsii kadrovoho zabezpechennia finansovoho sektoru kriz pryzmu hlobalnykh zmin [Investigation of financial sector staffing trends through the lens of global change]. Tekhnolohichnyi audyt ta rezervy vyrobnytstva — Technological audit and production reserves, 2/5 (28), 24—29 [in Ukrainian].

Mashiko, K. S. (2012). Kadrovyi potentsial bankivskoi systemy: spetsyfichni rysy i determinanty [Personnel potential of the banking system: specific features and determinants]. Aktualni problemy ekonomiky — Current problems of the economy, 9, 158—164 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Шевчук Л. Т. Нові тенденції у формуванні кадрового потенціалу фінансової сфери / Л. Т. Шевчук, І. Б. Шевчук // Scientific notes of Lviv University of Business and Law. — 2019. — № 1. — С. 113—118.

Вознюк М. А. Виклики фінтеху: невідворотні зміни / М. А. Вознюк, Р. Є. Богів // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей : зб. наук. пр. / відп. секретар З. Е. Скринник. — Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — С. 72—77.

Вознюк-Богів І. М. Методи формування системи кадрового забезпечення банківських установ / І. М. Вознюк-Богів // Тези доповідей ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми управління людськими ресурсами та економіка праці» (15—16 травня 2013 року). — Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2013. — С. 70—72.

Voznyuk-Bohiv І. Global view on the trends of the financial sector development / I. Voznyuk-Bohiv // Международные научные исследования : материалы IV Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы современной науки» (г. Москва, 25 февраля 2016 г.). — Москва : «ISI-journal», 2016. — Ч. 2. — С. 112—115.

Вознюк-Богів І. М. Формування кадрового потенціалу фінансового сектору економіки регіону : дис. … канд. екон. наук : 08.00.07 / Вознюк-Богів Ірина Миколаївна. — Львів : ПВНЗ «УБП», 2019. — 257 с.

Voznyuk M. The innovative teaching methods of financial specialists in terms of European integration of the educational / M. Voznyuk, U. Huzar, M. Lutsyk, І. Voznyuk-Bohiv // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2018. — № 3 (26). — С. 484—493.

Луцик М. В. Дослідження тенденцій кадрового забезпечення фінансового сектору крізь призму глобальних змін / М. В. Луцик, І. М. Вознюк-Богів // Технологічний аудит та резерви виробництва. — 2016. — № 2/5 (28). — С. 24—29.

Машіко К. С. Кадровий потенціал банківської системи: специфічні риси і детермінанти / К. С. Машіко // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 9. — С. 158—164.

Copyright (c) 2020 Микола Андрійович Вознюк, Роман Євгенович Богів

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х