DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x3(18)201334718

До питання про визначення поняття «фінансовий механізм недержавних пенсійних фондів»

Олена Вікторівна Шабанова

Анотація


Проаналізовано наявні в економічні й літературі підходи до трактування фінансового механізму. З’ясовано складові поняття «фінансовий механізм». Запропоновано авторське бачення сутності фінансового механізму недержавного пенсійного фонду

Ключові слова


фінансовий механізм; недержавний пенсійний фонд; фінансові методи; фінансові показники; фінансові важелі; фінансові інструменти; фінансовий менеджмент

Повний текст:

PDF

Посилання


Москаленко В. П. Финансово-экономический механизм промышленного предприятия : научно-методическое издание / В. П. Москаленко, О. В. Шипунова ; под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. В. П. Москаленко. – Сумы : Изд-во «Довкілля», 2003. – 176 с.

Иваницкий В. П. Механизм инвестирования сбережений населения : монография / В. П. Иваницкий, Е. И. Мельникова. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2002.

Фінанси : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

Опарін В. М. Фінанси. (Загальна теорія) : навч. посіб. / В. М. Опарін ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К., 2002. – 240 с.

Финансы / В. М.Родионова, Ю. Я. Вавилов, Л. И.Гончаренко и др. ; под ред. В. М. Родионовой. – М. : Финансы и статистика, 1994. – С. 235.

Василик О. Д. Державні фінанси : підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : НІОС, 2001. – 678 с.

Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / ред. Г. Г. Кірейцев ; Мін-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : ЦНЛ, 2004. – 531 с.

Ковальчук С. В. Фінанси : навч. посібник / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. – Л. : Новий світ – 2000, 2006. – 568 с.

Теория финансов : учебн. пособие / Н. Е. Заяц, М. К. Фисенко, Т. Е. Бондар [и др.] – [2-е изд.]. – Мн. : Выш. шк., 1998. – 368 с.

Артус М. М. Фінансовий механізм в умовах ринкової економіки / М. М. Артус // Фінанси України. – 2005. – № 5. – С. 55–57.

Колчина Н. В. Финансы предприятий : учебник для вузов / Н. В. Колчина, Т. Б. Поляк, Л. П. Павлова и др. − 2-е изд., перераб. и доп. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. − 447 с.

Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам. – К. : КНЕУ, 2005. – 546 с.

Литовских А. М., Шевченко И. К. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие / А. М. Литовских, И. К. Шевченко. – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2003. – 135 с.

Льовочкін С. В. Фінансовий механізм макроекономічного регулювання / С. В. Льовочкін // Фінанси України. – 2000. – № 12. – С. 32.

Смірнова О. М. Фінансовий механізм реалізації демографічної політики / О. М. Смірнова / Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2009. – № 4 (47). – С. 61-66.

Ковалюк О. М. Фінансовий механізм організації економіки (проблеми теорії і практики) : монографія / Ковалюк О. М. – Л. : Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2002 – 396 с.

Ковалев В. В. Финансовый анализ / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2000. – С. 50.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Олена Вікторівна Шабанова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х