DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x2 (20)201434729

Інноваційна діяльність на внутрішньому ринку України в контексті забезпечення конкурентних переваг національної економіки

Оксана Василівна Шевчук

Анотація


Досліджується один з основних сучасних напрямів інноваційної діяльності на внутрішньому ринку – поширення корпоративних мереж в економічній системі суспільства. Зроблено висновок, що мережева організація забезпечує синергетичний ефект: економію на масштабах, об’єднання власності, у швидкості виходу на нові ринки, у розподілі ризиків, в об’єднанні ресурсів.

Ключові слова


внутрішній ринок; мережева організація; торговельна мережа; електронна комерція; інтернет-торгівля

Повний текст:

PDF

Посилання


Хью Пик. Супермаркет: организация и управление : пер. с англ. / Хью Пик ; ред. Д. В. Павлов. – М. : Сирин, 2001. – 265 с.: ил., табл.

Новый экономический и юридический словарь / под ред А. Н. Азрилияна. – М. : Институт новой экономики, 2003. – 880 с.

Данилова Е. В. Управление маркетингом в условиях сетевой экономики / Е. В Данилова // Маркетинг и маркетинговые иссленидования. – 2005. – № 2. – С. 20–23.

Маттсон Л.-Г. Взаимоотношения и сети / Л.-Г. Маттсон // Маркетинг = The IEBM encyclopedia of marketing : энциклопедия / пер. с англ. под ред. М. Бейкера. – СПб. : Питер, 2002. – С. 181–190. – (Бизнес-клас).

Лігоненко Л. О. Споживчий ринок України: методологія дослідження та регулювання : монографія / Л. Лігоненко. – К. : Київ. торг.-екон. ін-т, 2007. – 378 с.

Современный супермаркет : учеб. по соврем. формам торговли / А. Белогородов, О. Войцеховский, М. Дорошева и др. ; при участии компании SIGEL Group. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Жигульский, 2003. – 334, [1] с.: цв. ил., портр., табл.

Яцун Л. М. Тенденції розвитку роздрібної торгової мережі / Л. М. Яцун, Г. С. Винокурова // Економічний часопис. – 2009. – № 22/2. – С. 79–87.

Костусєв О. Тенденції розвитку конкурентного середовища на ринках послуг оптової та роздрібної торгівлі та проблеми відносин економічної залежності / О. Костусєв, В. Талах // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України. – 2008. – № 1. – С. 32–39.

Огляд української роздрібної торгівлі: Берез. 2012 р. [Електронний ресурс] : [сайт] – Режим доступу : http://www.Dragon Capital. – Назва з екрана.

Дідківська Л. І. Тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж та їх вплив на конкурентне середовище / Л. І. Дідківська // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 8. – С. 119–125.

Мельник Д. Звездные сети [Электронный ресурс] : [сайт] 2011. – Режим доступа до журн. : http://www.companion.ua. – Назва з екрана.

Войцеховский О. Что такое магазин самообслуживания / О. Войцеховский // Маркетинг и реклама. – 2002. – № 5–6. – С. 44–48.

Кавун О. Типи торгових мереж та їх класифікація. / О. Кавун // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2007. – № 2 (22). – С. 57–63.

Клементс Л. Сетевой маркетинг изнутри = Inside network marketing: правда и мифы о самом популяр. бизнесе / Леонард Клементс ; пер. с англ. А. Мясникова. – М. : Фаир-Пресс, 2002. – 390 с., [1] с.: ил. – (Библиотека MLM).

Корольчук О. П. Франчайзинг (теорія, методологія, практика) : монографія / О. П. Корольчук. – К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2006. – 206 с.

Фулоп К. Франчайзинг / К. Фулоп // Маркетинг = The IEBM encyclopedia of marketing : энциклопедия / пер. с англ. под ред. М. Бейкера. – СПб. : Питер, 2012. – С. 843–858. – (Бизнес-клас).

Разумнова И. И. Американский средний класс в условиях регулируемой экономики / Разумнова Ирина Илларионовна // США. Канада: экономика, политика, культура. – 2010. – № 4. – С. 15–29.

Панкратов Ф. Г. Коммерческая деятельность: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Коммерция» / Ф. Г. Панкратов, Т. К. Серегина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд.-книготорговый центр «Маркетинг», 2012. – 578 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Оксана Василівна Шевчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х